Символические подарки другу на новый год

Символические подарки другу на новый год

Символические подарки другу на новый год
Символические подарки другу на новый год

Символические подарки другу на новый год

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav slavistiky Překladatelství ruského jazyka Bc. Zbyněk Michálek Rok v publicisti ém pořadu Leonida Par onova Namedni : Naša era (komentovaný překlad) Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

2 Prohlašuji, že jsem svoji magisterskou diplomovou práci Rok v publicistickém pořadu Leonida Par- onova Namedni : Naša era (komentovaný překlad) vypracoval samostatně, pouze s využitím uvedené literatury. V Brně

3 Chci poděkovat docentu Gazdovi za vedení mé práce a za jeho lidský přístup při řešení všech obtíží. Za vytvoření přátelského studijního a pracovního prostředí děkuji všem na Ústavu slavistiky.

4 Diplomová práce je sázena v XƎLATEXu písmem Linux Libertine.

5 Obsah Úvod Teoreti á část. Leonid Par onov Projekt Namedni Transformační období a jeho ekonomicko-politické pozadí Jazyková situace v období socialismu, přestavby a transformace Prakti á část. Přepis textu a jeho překlad Komentář k překladu překladové transformace Lexikální transformace Gramatické transformace Lexikálně-gramatické transformace Závěr Резюме Literatura Přílohy. Příloha : Báseň Cicero Příloha : Píseň Гайдар шагает впереди Příloha : Prohlášení hlav států

6 Úvod Magisterská diplomová práce Rok v publicistickém pořadu Leonida Par onova Namedni : Naša era (komentovaný překlad) se zabývá překladem jednoho dílu televizního publicistického pořadu Namedni : Naša era (dále jen Namedni), jehož autorem je ruský žurnalista Leonid Par onov. Jelikož je práce koncipována jako překlad komentovaný, je její nedílnou součástí komentář k překladu, který se snaží na autentickém souvislém textu ilustrovat postupy a transformace, s nimiž musí překladatel při překladu z jednoho jazyka do druhého pracovat (zde konkrétně v rusko-českém plánu), a také problémy, se kterými se nutně potýká a jež musí řešit. Rok byl vybrán proto, že se jedná o rok z historického hlediska přelomový zhroutil se systém, který v polovině světa fungoval bezmála let, v Rusku ještě o dvacet let déle. Rozpadl se totiž Svaz sovětských socialistických republik. Skončila etapa dělení světa na Východ a Západ, na země socialistické a kapitalistické (řečí svých protivníku komunistické a imperialistické), skončilo období tzv. studené války, kdy spolu soupeřily dvě supervelmoci USA a SSSR. Struktura předkládané práce je následující: v p r v n í č á s t i čtenáře krátce seznámíme s Leonidem Par onovem a jeho projektem Namedni. Ve stručnosti rovněž pojednáme o tzv. transformačním období a jeho jazyce. D r u h á č á s t sestává z přepisu textu dílu cyklu Namedni a jeho paralelního překladu. Jelikož neexistují texty jednotlivých dílů projektu Namedni, museli jsme jej z videa přístupného na internetu sami přepsat. Text je opatřen poznámkami, vysvětlujícími dobové reálie (osoby, názvy, organizace, ale i narážky, citace, intertextové odkazy, parafráze apod.), které nejsou pro současného čtenáře jasné a samozřejmé. T ř e t í č á s t je komentář k překladu, v němž systematicky ilustrujeme překladatelské transformace na výše uvedeném materiále. Třídění transformací jsme převzali ze skript Cvičebnice překladu pro rusisty I (VYSLOUŽILOVÁ a kol., ). Posledními částmi naší práce jsou závěr, ruské resumé, seznam použité literatury a přílohy. Jinému roku tohoto cyklu, a to roku, se ve své diplomové práci věnovala V. Rogožanová (ROGOŽANOVÁ ). h p://leonidparfenov.ru/namedni-/

7 Teoreti á část. Leonid Par onov Leonid Gennaďjevič Par onov se narodil. ledna ve vesničce Čerepovec ve Vologodské oblasti. Vysokou školu, Fakultu žurnalistiky Leningradské Ždanovovy univerzity, dokončil roku. V té době již byl dosti známým novinářem a přispíval do takových periodik, jako byla Красная звезда, Правда či Огонек. Rok po ukončení vysoké školy začal pracovat v televizi. Jeho kariéra se rychle rozvíjela. Roku uvedl na stanici Авторское телевидение první díl vynikajícího projektu Намедни a už za rok pracoval na stanici Первый канал, kde vedl pořad Дело. Od r. pracoval na kanále НТВ, čímž jeho popularita ještě vzrostla. Odsud byl ovšem propuštěn. Mezi lety pracoval jako hlavní redaktor v časopise Русский Newsweek. Leonid Par onov má za sebou řadu úspěšných televizních projektů, jako jsou Песни о главном, Новейшая история, Намедни, či filmů Птица Гоголь, Жизнь Солженицына, Век Набокова aj.. Projekt Namedni Namedni jsou cyklus dokumentárních televizních pořadů, které mapují historii SSSR a Ruska od roku do roku (resp. do r. v tištěné verzi, viz dále). Jeden díl je vždy věnován jednomu roku. Schéma dílů je velmi podobné: rozebírají se nejdůležitější události z oblasti politiky, kultury, ekonomiky, společenského života, ale i módy, zemědělství apod., které se toho kterého roku udály. Velmi často tyto události pochopitelně přesahují rámec Ruska a SSSR. Události jsou zasazovány do širšího kontextu a komentují je známé osobnosti a odborníci na danou problematiku, např. Jegor Gajdar (bývalý ministr financí RSFSR), Sergej Karaganov (politolog, bývalý politik a současný děkan Vysoké školy ekonomické v Moskvě) či Taťjana Drubičová (divadelní a televizní herečka). První série sestávala z dílů ( ) a vysílala se v letech. Projekt byl natolik úspěšný, že se Leonid Par onov rozhodl v projektu pokračovat. V roce byly odvysílány díly a až do roku byl každoročně odvysílán shrnující díl. Všechny díly vyšly také knižně, roky jsou vydány pouze knižně. V plánu je vydat i roky a. Vesničku Čerepovec uvádí Leonid Par onov ve svém oficiálním životopise na svém webu (h p://leonidparfenov.ru/ biografiya/). Na ruské verzi Wikipedie je nicméně jako jeho rodiště uvedena vesnička Klopuzovo.

8 Během doby vysílání pořadu došlo k několika skandálům, kdy byl Leonid Par onov propouštěn (např. v r. kvůli dílu o Eduardovi Ševarnadzemu), přecházel ke konkurenčním stanicím ( přechod na НТВ) či byl měněn koncept pořadu (z informačního nepolitického pořadu v počátku přes dokumentární cyklus až po informačně-analytický charakter na konci). Na tomto místě bychom se rádi vyjádřili i k samotnému názvu Namedni : Naša era. Před započetím diplomové práce i během ní jsme řešili otázku, zda ruský název překládat, či nepřekládat. V. Rogožanová (ROGOŽANOVÁ ) ve své diplomové práci pracuje s překladem Nedávno. Jde sice o doslovný překlad ruského slova намедни совсем недавно, на днях, avšak tento překlad nám nepřipadá jako šťastné řešení. Měli jsme několik pracovních návrhů překladu (Vzpomínáte?, Retro, Stalo se či Bejvávalo, které by svou stylistickou platností snad nejlépe odpovídalo ruskému Намедни). Nakonec jsme však usoudili, že nejlepším řešením bude název Намедни/Namedni nepřekládat. Mezi širší rusistickou veřejností je tento název vžitý a překlad by tak působil rušivě. Pokud by snad někdy došlo například k uvedení na českých televizních obrazovkách, doporučovali bychom název rovněž nepřekládat. Co se týče dovětku Наша эра (naše = sovětská), doporučili bychom ho při uvedení v České republice z názvu vypustit: Namedni.. Transformační období a jeho ekonomi o-politi é pozadí Jako transformační období se nazývá doba, která je z jedné strany ohraničena začátkem tzv. perestrojky (březen ), z druhé strany rozpadem Sovětského svazu (prosinec ). Slovem transformační se naznačuje přechod od socialismu ke kapitalismu, od centrálního plánování k volnému trhu, a vůbec od totality k demokracii. Socialismus po ekonomické stránce tristně selhával. Socialistickým zemím se nedostávalo valut, za něž by mohlo kupovat zboží ze Západu, jelikož národní měny nebyly volně směnitelné a ceny a produkce veškerého zboží byly určovány centrálně, navíc v pětiletkách. O nějaké pružnosti tak nelze vůbec hovořit. Zboží vyráběné v těchto zemích bylo až na výjimky na západních trzích neprodejné pro svoji technickou zastaralost. Centrální a nadnárodní plánování (v rámci RVHP) mělo za následek, že výroby v jednotlivých zemích byly nerentabilní, zboží neodpovídalo poptávce, byla buď podvýroba, nebo nadvýroba; obecně známým faktem je třeba nedostatek toaletního papíru v ČSSR, přičemž jsme ve velkém vyráběli a vyváželi lokomotivy a zbraně. Toto zboží jsme exportovali mj. do tzv. spřátelených zemí, vesměs třetího světa, většinou na dluh, případně za něj bylo barterově zaplaceno dodávkami exotického ovoce, třtinového cukru nebo podobnými komoditami. Ilustrujme toto prostředí příkladem z ČSSR, konkrétně z fotografického průmyslu, citátem z knihy Studie o technice v českých zemích (FOL- TA, ): Viz slovník Ožegova (ОЖЕГОВ, ) aj. U tohoto slova se navíc udává stylová charakteristika прост. či разг.

9 Zdrcující bylo zjištění, že nadřízené organizace GŘU, MCHP a SPK nesplnily a nehodlají plnit své závazky v zajištění domácí surovinové základny, jak bylo v souvislosti s rekonstrukcí stanoveno. Výrobní družstvo Fotografia prodávalo barevné obrázky zpracované na automatech po celých dalších let za cenu vykalkulovanou pro ruční zpracování, tj. se procentním ziskem. Tím zbrzdilo rozvoj barevné fotografie v ČSSR a současně omezilo rozvoj výroby barevných fotopapírů v naší zemi ( ). Projevily se chyby v podnikové strategii minulých let: Vyškrtnutím zpracovatelské části českobrodské stavby () se přesunula ekonomická výhodnost barevné fotografie mimo n. p. Fotochema. Tím se také mimo n. p. přesouvají uvolněné investiční prostředky SPK na nákup zpracovatelského zařízení. V důsledku centralizace investiční činnosti neměl podnik možnost ideu moderní technologie výroby včetně kompaktního sušení dokončit. Zastaralý způsob sušení stále více ohrožoval kvalitu náročných výrobků a omezil možnosti výroby některých druhů. Vyčlenění výroby čistých chemikálií z n. p. Fotochema v Blansku zkomplikovalo dodavatelské vztahy a výroba doplatila na tento fakt vysokými cenami surovin pro rozvíjející se výrobu barevných fotopapírů (). Nedostatečnou aktivitou n. p. Fotochema při spolupráci s Pražskými papírnami, n. p., byla zmařena () úspěšně se rozvíjející výroba RC podložek, které byly v té době jednou z nejdůležitějších surovin fotoprůmyslu. Ministerstvo průmyslu zrušilo plánovanou rekonstrukci výroby fotoželatin v Neratovicích z důvodu plánované výstavby nového závodu v Liptovském Mikuláši (). Specializovaný závod ani po letech fotoželatinu neprodukuje. Přestože Fotochema byla v té době největším a nejkvalitnějším výrobcem barevných fotopapírů v RVHP, nemohla v důsledku státní plánovací byrokracie zajistit ani další vývoj technologie, ani rozvoj kapacit. Boom na trhu barevné fotografie ve VKS a soutěž mezi fotochemickými giganty o trvanlivost a kvalitu výrobků zahnaly technologii výroby zejména koncem osmdesátých let do prakticky neřešitelných složitostí. Podobná situace panovala takřka ve všech odvětvích průmyslu a zemědělství ve všech státech tzv. východního bloku. Od počátku. let bylo zaostávání socialistických států stále zřejmější. Jejich představitelům bylo jasné, že heslo dohnat a předehnat je spíše zbožným přáním než realitou. V SSSR byl tento problém ještě umocněn Reaganovou doktrínou tzv. uzbrojení SSSR (započatou r. ), lidově nazývanou hvězdné války. Nevýkonná ekonomika, navíc zatížená rozsáhlým byrokratickým aparátem, štědrým sociálním systémem a zdlouhavou válkou v Afghánistánu ( ) prostě nemohla takovou zátěž ustát. Perestrojka, česky též přestavba, je termín, který poprvé použil generální tajemník ÚV KSSS M. S. Gorbačov při návštěvě MNV v tehdejším Leningradě. Byl tak nazván politicko-ekonomický proces, který měl za cíl demokratizaci a větší otevřenost sovětského establishmentu (tzv. glasnosť ), což mělo zvýšit pružnost a výkonnost systému. Avšak demokratizací se nemínila demokracie: vedoucí úloha strany měla být zachována, jiné strany nebyly povoleny. Šlo pouze o to, že jak při volbách uvnitř strany, tak při volbách veřejných se mělo vybírat z více kandidátů, samozřejmě komunistů a samozřejmě předem pečlivě vybraných. Státní podniky dostaly větší samostatnost a samosprávu, byly zodpovědné za své h ps://ru.wikipedia.org/wiki/перестройка

10 hospodaření. Bylo dokonce možné omezeně soukromě podnikat zaměstnanci však museli být rodinní příslušníci. Stejně tak glasností se nerozuměla svoboda slova, nýbrž pouze otevřenost státních orgánů a institucí vůči veřejnosti. Perestrojka a glasnosť tedy jednoznačně neměly za cíl opuštění cesty socialismu, centrálního plánování a vedoucí úlohy komunistické strany. To, oč se pokusil M. S. Gorbačov, byla vlastně ta třetí cesta, o niž se snažili reformátoři Pražského jara roku v tehdejším Československu v čele s Alexandrem Dubčekem, Josefem Smrkovským a zejména Otou Šikem.. Jazyková situace v období socialismu, přestavby a transformace Politika glasnosti měla za následek i jakési uvolnění stavidel co se týče cenzury a jazyka. Nebyla sice zavedena plná svoboda slova, cenzura však byla značně změkčena. Tabuizovaná a zakázaná témata byla povolena (západní literatura a kultura, tvorba ruské emigrace), byly zrušeny speciální oddíly v knihovnách, které shromažďovaly zakázanou literaturu a ke kterým byl omezen přístup. Jak několikrát ve svých pracích poukázal např. J. Gazda (GAZDA, GAZDA POSPÍŠIL ), procesy (teď máme na mysli ty jazykové, i když to platí i o procesech ostatních), které se nastartovaly zahájením perestrojky a glasnosti, byly velmi složité a neskončily v podstatě dodnes. Přibližme nyní trochu jazykovou situaci v oblasti publicistiky od komunistické totality po svobodný tisk po rozpadu SSSR. Jazyk žurnalistiky a publicistiky reaguje na mimojazykové změny nejpružněji z jednoho prostého důvodu: podstatou hromadných sdělovacích prostředků (televize, rozhlas, noviny, dnes i internet) je okamžitě a bezprostředně v řádu dní, dnes i hodin a minut reagovat na aktuální politická, hospodářská, sociální či kulturní témata, přičemž se tak děje veřejně a hromadně. Publicistický jazyk je zrcadlem své doby. Jazyk sovětského období charakterizovali např. V. Rogožanová (ROGOŽANOVÁ ) či J. Gazda (GAZDA POSPÍŠIL ), též V. M. Mokijenko (МОКИЕНКО НИКИТИНА ). Tehdejší hromadné sdělovací prostředky vlastně sloužily jako pouhý nástroj vládnoucí elity, strany, jako agitační prostředek, a jako takový i přebíraly jazyk komunistických aparátčíků, jenž byl charakterizován svou schematičností, klišovitostí, vyprázdněností slov a celých slovních obratů (выполнять задачи съезда, битва за урожай; budování vlasti, upevňování přátelství, pracující lid), ve výpovědích byla potlačena individualita, naopak zdůrazňována byla masovost či kolektivní odpovědnost («ТАСС уполномочен заявить»; rozhodoval ústřední výbor, průmysl byl náš). Neutrální slova byla uměle naplňována politickým významem (партия, народ, труд; lid, svoboda, strana, práce, mládež), ideově protichůdné a nebezpečné jevy byly pojmenovávány zjevně negativně (империалисты, загнивающий Запад, ревизионисты; imperialismus, podvratné živly, vykořisťovatelé, zahnívající Západ, revizionismus), naopak jevy ideologicky K jazyku tohoto období srov. i slovníky mapující slovní zásobu této doby: МАКСИМОВ, МОКИЕНКО НИКИТИНА, PRUŠA, SCHMIEDTOVÁ. Dále srov. i obrazové publikace s komentáři, využívající jistého nostalgického retro naladění společnosti: Сделано в СССР, PETROV. Tomuto období se věnují i pořady ČT Retro a Vyprávěj.

11 vhodné byly podtrhovány a zdůrazňovány pojmenováním se silně pozitivními konotacemi (трудящиеся, светлое будущее, дружба народов; družba národů, tábor míru, mírová práce, budování socialistické vlasti, světlé zítřky). Úkolem tehdejší publicistiky nebylo informovat, nýbrž ovlivňovat a modelovat svět podle tehdejší oficiální ideologie, respektive informovat o tom, co se hodilo do krámu, a zamlčovat to, co nebylo žádoucí. Realita se podávala nikoliv taková, jaká byla, ale taková, jaká měla být. Mluvčí se nevyjadřovali spontánně, repertoár jazykových prostředků byl omezen, individuální charakter vyjadřování byl značně potlačen, frekvence prázdných a klišovitých slov a slovních spojení byla znakem loajálnosti vůči ideologii, jazyk byl funkčně ochuzen. V oblasti slovotvorby byly velice hojné zkratky a složeniny tvořené z leckdy velmi krkolomných a dlouhých oficiálních názvů organizací apod. (МГИМО Московский государственный институт международных отношений, ЦК КПСС Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, агитмассработа агитационно-массовая работа среди населения, совнархоз советское народное хозяйство, Учкпрофсож участковый комитет профсоюза железнодорожников, КамАЗ Камский автомобильный завод). Přemíra slov tohoto typu se odrazila i v ironické lidové tvorbě (замкомпоморде заместитель командующего по морским делам; TESLA technicky slabé ). Dlužno podotknout, že tento typ se podle sovětského vzoru uplatňoval i v češtině, i když ne v takové míře (SNKLHU Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, LIAZ Liberecké automobilové závody, TONAK Továrna na klobouky, Drutěva Družstvo tělesně vadných, Svazarm Svaz pro spolupráci s armádou), navíc se od něj postupně upouštělo (SNKLHU Odeon, SNDK Albatros). Jak poukazuje J. Gazda (GAZDA POSPÍŠIL, n), v období transformace prošel jazyk radikálními změnami zejména ve dvou plánech: Extrémním příkladem budiž havárie v jaderné elektrárně Černobyl: výbuch nastal. dubna. Sovětský svaz (a další socialistické státy) celé dva dny havárii zamlčoval, přičemž otřesy z výbuchu a zvýšená radioaktivita v ovzduší byly zaznamenány na celém světě. Teprve třetí den byla vydána tisková zpráva, která celou situaci zlehčuje a bagatelizuje s poukazem na západní a buržoazní tiskové agentury, které prý o nehodě nepravdivě informují. Jak o události informovala ruská a československá televize, je možné zhlédnout na tomto videu: h p://www.youtube.com/watch?v=vcofnhbf Historie názvu národního podniku TESLA je zajímavá. Původně byl název inspirován jménem srbského elektrotechnika Nikoly Tesly. Socialistická Jugoslávie, do níž Srbsko patřilo, se však v. letech odklonila od socialistického bloku a od způsobu centralizovaného vedení pod taktovkou Moskvy (mezi socialistickými zeměmi byla nejliberálnější, lavírovala mezi kapitalismem a socialismem). Vyvrcholením bylo založení Hnutí nezúčastněných států roku, které existuje dodnes a má přes členů. Z tohoto důvodu nebylo vhodné, aby československý národní podnik odkazoval na rebelantskou Jugoslávii, a bylo tak vymyšleno dodatečné rozklíčování zkratky : techchnika slaboproudá v duchu tehdejší slovotvorby, jenž se nejvíce odrazil v názvech podniků a výrobků. Rozklíčování technicky slabé se tak přímo nabízelo, i když například gramofony vyráběné n. p. TESLA jako jedny z mála čs. výrobků, spolu s gramofonovými deskami z Gramofonových závodů Loděnice, n. p., byly na špičkové světové úrovni. Bohužel, nějaký slovník takto utvořených slov z éry socialismu (typu ŽĎAS = Žďárské strojírny a slévárny, TOKOZ = Továrna na kovové zboží, SPOFA = Spojené farmaceutické závody, SPOKAR = Spojené kartáčovny, TUZEX = Tuzemský export, tesil = textil + silon nebo i pexeso = pekelně se soustřeď ) neexistuje, pokud je nám známo, a musíme se tak spoléhat na klasické slovníky zkratek (např. Slovník ) nebo technické příručky (FOLTA ), které však nejsou ani zdaleka úplné. K socialistické slovotvorbě máme ještě jednu poznámku: formant -ex byl velmi populární zejména v. letech. Pochází ze zkratek podniků zahraničních obchodu ( export, sr. TUZEX, JABLONEX), záhy se však rozšířil i na ostatní podniky (ba i výrobky), kde neměl žádné opodstatnění: Zverimex (síť podniků se zvířecími potřebami), Darex (síť podniků s dárkovým zbožím), Narex (podnik vyrábějící ruční elektrické nářadí), Fridex (nemrznoucí kapalina), Calex (podnik vyrábějící ledničky a mrazničky), Barex (čs. umělá kůže), Krenex (křen s jablky), ojedinělé Masox (instantní vývar). Jiného původu jsou názvy typu Jitex (Jihočeský textil), Gumotex (guma + textil) či Semtex (Semtín Explosia, čs. a č. plastická trhavina). Tento aspekt slovotvorby socialistické éry, tedy tvorba názvů podniků a výrobků, je dosud málo popsán a zasluhoval by si podrobnější studium.

12 ) V plánu grafi ém. Velký nárůst kontaktu se zahraničím a hlavně s angličtinou si vynutil potřebu pojmenovat nové skutečnosti, pro něž nebyl v ruštině název. Velmi často se používala tzv. transplantace, tj. prosté přenesení názvu: non-stop, Windows, VIP, CD-ROM. Častá byla hra s takto implantovanými slovy za účelem ozvláštnění textu. V češtině díky grafickému systému takovýto problém nenastal. ) V plánu slovní zásoby. Zaprvé šlo o to, že nové skutečnosti bylo třeba nově pojmenovat, proto došlo k vlně přejímání z cizích jazyků, a to zejména z angličtiny: мэр, рейтинг, спонсор, рэкет, бренд. Druhou stranou téže mince je sémantický posun ve významech slov, které v ruštině sice existovaly, ale které byly zatíženy komunistickou a socialistickou ideologií. Došlo tedy k přehodnocení těchto slov, k jejich přesunu (uměle) negativní význam neutrální význam čí přímo pozitivní význam na straně jedné (рынок, рыночная экономика, капитализм, частная собственность, акционерное общество; tržní hospodářství, akciová společnost, kapitalismus, soukromé vlastnictví) а (uměle) pozitivní význam neutrální význam či spíše negativní význam na straně druhé (пролетариат, классовая борьба, дружба народов, коммунизм; proletariát, třídní boj, družba národů, komunismus). Ideologicky pokřivený význam některých slov, potažmo celého vyjadřování, se tak dostal víceméně do normálu. Velmi často inkriminovaná slova v jazyce existovala, a to buď z předrevolučního (, u nás ) období, nebo jako pojmenování západních reálií. Všechny procesy, o nichž jsme pojednali výše, je možné pozorovat v našem textu a překladu.

13 Prakti á část Praktická část této práce sestává ze dvou částí: jednak jde o přepis textu s jeho paralelním překladem, jenž je opatřen komentáři k reáliím, jednak se jedná o komentář překladu. Pro paralelní překlad jsme zvolili formu, kdy je originál na levé straně stránky a překlad na straně pravé, přičemž text je vysázen tak, že začátek stejného odstavce originálu i překladu začíná vždy na stejné řádce. Je tak možné se velice snadno v překladu orientovat. Sekce, které nejsou ve videu explicitně slovně odděleny (jsou odděleny pouze vizuálně), jsme v našem přepise opatřili nadpisem v hranatých závorkách, v němž je uvedeno, kdo a o čem mluví. Pozn. : Zaprvé, v textu je použit tzv. běžný přepis ruských vlastních jmen, který odpovídá platným Pravidlům českého pravopisu (Pravidla, ). Zadruhé, v českém textu jsou přechylována ženská příjmení. Viz str.. U mužských příjmení zachováváme v prvním pádě jednotného čísla podobu -ij (-yj) a -oj. Pozn. : Kvůli rozsahu práce jsme se museli v poznámkách k reáliím zmíněným v textu omezit pouze na nejnutnější informace. Nejčastěji jsou v poznámkách zmiňovány osoby, u nichž čtenář nalezne celé jméno, rok narození (případně úmrtí), ve stručnosti pole působnosti a odkaz na internetovou encyklopedii Wikipedia, kde se může dočíst podstatně více. Odkaz směřuje buď na stránku domácí (tedy u ruských osob na ruskou mutaci encyklopedie apod.), která je většinou zároveň nejobsažnější, nebo na stránku anglickou (to v případě orientálních a exotických jazyků gruzínština, dévanágarí apod., kdy by odkaz pozbýval smyslu).

14 . Přepis textu a jeho překlad [Leonid Par onov, úvod] Dobrý večer. Sledujete., závěrečný díl pro- jektu Namedni : Naše éra. Události, lidé a fakta, které formovaly život v Rusku. To, bez čeho si lze Rusy jen stěží představit a ještě hůř je pochopit. Dnes máme rok : válka v Iráku, ruské televizní vysílání, humanitární pomoc, Vi- kťukovy inscenace, mercedes šestistovka, roz- pad Jugoslávie, Jelcin prezidentem, pokus o státní převrat, Talkovova smrt, kamazy na rallye Paříž Dakar, rozpad Sovětského svazu, Pugačo- vová a Jankovskij národními umělci SSSR. Ko- mentuje herečka Taťjana Drubičová, ekonom Jegor Gajdar, politolog Sergej Karaganov a spiso- Добрый вечер, это заключительная серия проекта Намедни : Наша эра. События, люди, явления, определившие образ жизни. То, без чего нас невозможно представить, и еще труднее понять. Сегодня год: война с Ираком, российское телевидение, гуманитарная помощь, спектакли Виктюка, шестисотый Мерседес, распалась Югославия, Ельцин президент, путч, погиб Тальков, камазы на ралли Париж Дакар, развал Советского Союза, Пугачева и Янковский народные артисты СССР. Комментаторы: актриса Татьяна Друбич, экономист Егор Гайдар, по- литолог Сергей Караганов, писатель Анато- vatel Anatolij Streljanyj. лий Стреляный. [Leonid Par onov, události v Pobaltí] Rok byl pro Gorbačova rokem ztrát a porážek. Zato z roku se zjevně chystá udě- lat rok zisků a vítězství. Gorbačov dri uje, řečeno sovětskou terminologií, doprava. Po celou zi- Девяностый был для Горбачева годом потерь и поражений. Девяносто первый он явно собирается сделать годом обретений и побед. Горбачев дрейфует, по советской терминоло- Roman Grigorjevič Vikťuk ( ) je sovětský a ruský divadelní režisér. Viz h p://ru.wikipedia.org/wiki/виктюк,_роман_ Григорьевич Jedná se o model Mercedes-Benz W. Viz h p://de.wikipedia.org/wiki/mercedes-benz_baureihe_ Boris Nikolajevič Jelcin ( ) byl ruský a sovětský politik, první a zároveň poslední prezident RSFSR a první prezident Ruské federace ( ). Viz h p://ru.wikipedia.org/wiki/ельцин,_борис_николаевич Igor Vladimirovič Talkov ( ) byl sovětský zpěvák a básník. Viz h p://ru.wikipedia.org/wiki/тальков,_игорь_ Владимирович Alla Borisovna Pugačovová ( ) je sovětská a ruská zpěvačka. Viz h p://ru.wikipedia.org/wiki/пугачёва,_алла_ Борисовна Oleg Ivanovič Jankovskij ( ) byl sovětský a ruský herec a režisér. Viz h p://ru.wikipedia.org/wiki/ Янковский,_Олег_Иванович Taťjána Ljusjenovna Drubičová ( ) je ruská herečka. Viz h p://ru.wikipedia.org/wiki/друбич,_татьяна_люсьеновна Jegor Timurovič Gajdar ( ) byl ruský politik a ekonom, ministr financí RSFSR v letech. Viz h p://ru.wikipedia.org/wiki/гайдар,_егор_тимурович Sergej Alexandrovič Karaganov ( ) je ruský politolog. Viz h p://ru.wikipedia.org/wiki/караганов,_сергей_ Александрович Anatolij Ivanovič Streljanyj ( ) je ruský spisovatel a publicista. Viz h p://ru.wikipedia.org/wiki/стреляный,_ Анатолий_Иванович Michail Sergejevič Gorbačov ( ) byl sovětský a ruský politik, poslední generální tajemník ÚV KSSS ( ) a první a zároveň poslední prezident SSSR ( ). Viz h p://ru.wikipedia.org/wiki/горбачёв,_михаил_сергеевич

15 mu a větší část jara bude stát v čele konzervativ- ní frakce. Věci se začínají dávat do pohybu v ne- klidném Pobaltí. Vilnius a Riga prožijí dvě krvavé neděle:. a. ledna. гии, вправо. Он всю зиму и бóльшую часть весны будет возглавлять лагерь консерваторов-государственников. Наведение порядка начинается с мятежной Прибалтики. Два кро- вавых воскресенья подряд: и января. В Вильнюсе и в Риге. Вечером января части спецназначения штурмуют студию телевидения в центре Вильнюса и телебашню в районе новостроек. Литовское телевидение вещает в прямом эфире до того момента, пока в студию, где находится ведущая журналистка Эгле Бучелите, Vpodvečer. ledna speciální oddíly vtrhly do televizního studia v centru Vilniusu a do televizního vysílače na novém sídlišti. Litevská televize vysílá v přímém přenosu až do chvíle, než speciální jednotky vpadnou do stu- dia, kde se nachází vedoucí redaktorka Egle Bučeне врываются бойцы спецназа. lyteová. Právě potyčky u vchodu do budovy litevské televize obíhají obrazovky celého světa. Vysílají je všechny hlavní televizní stanice. Je jasné, že re- presemi se už nedá nic změnit. Džin je vypuštěn z láhve, zpátky ho už nikdo nedostane. A to ani pažbami samopalů. Как раз столкновения на крыльце здания литовского телевидения обходят экраны мира. Их показывают либеральные программы центрального телевидения. Ясно, что карательными операциями уже ничего не изменить. Джин выпущен из бутылки. Его обрат- но не затолкаешь, даже этими страшными ударами прикладами автоматов. Přes rozlehlá prostranství u budovy televize projíždí vojenská technika. Když ji zahlédnou oby- vatelé okolních domů, vyběhnou k obraně televi- ze. Při potyčkách umírá lidí, zraněno je. Me- zi vojáky je jedna oběť: důstojník, kterého pravdě- podobně trefila kulka jednoho z kolegů. Zasáhla ho do zad, když lezl do okna. Moskvané mohou poslouchat nepřetržité vysílání rádia Echo Mosk- vy. Jeho zpravodaj se nachází v litevském hlav- ním městě. Oficiální tisková informace pro zahra- ničí zní: jde o střet s nacionalistickými živly, které kladly odpor policii. На просторных площадках у телебашни в ход идет бронетехника. Завидев ее, на защиту эфира бегут жители окрестных домов. Погибает человек. раненых. Среди штурмующих погибает один офицер. Скорее всего от пули своих. Он погиб, влезая в окно. Пуля попала в спину. Москвичи могут слушать непрерывную передачу радио «Эхо Москвы». Корреспондент станции находится в литовской столице. Официальная информация иностранным про «националистические элементы, оказавшие сопротивление властям». Eglė Bučelytėová ( ), litevská žurnalistka a televizní hlasatelka. Viz h p://lt.wikipedia.org/wiki/eglė_bučelytė Rádio Эхо Москвы vzniklo v roce. Viz h p://ru.wikipedia.org/wiki/эхо_москвы

16 Následujícího dne má svazový ministr obrany a vnitra projev v Nejvyšším sovětu SSSR. Obha- juje vojenské zásahy, přičemž tvrdí, že jde pouze o regionální problém. A že vojáci z Moskvy se do Vilniusu nepřesunovali. Avšak na povrch vyplouvá, že mrtvý voják byl poručíkem zvláštního oddě- lení KGB. Černý vtip na Sajudis, Národní fron- tu Lotyšska a Národní frontu Estonska Mosk- va odpovídá. pobaltským frontem přesně za týden potvrzují události v Rize. V Rize se oddíl místního OMONu pokouší vtrhnout do budovy republikového ministerstva vnitra. Jde o boj v samém centru města. Oběti jsou nejen na straně policie (přičemž ochranka v budo- vě sestávala převážně z Rusů), ale i ve skupině do- kumentaristy Jurise Podniekse, který přestřel- ku natáčel. Gorbačov nakonec vystupuje s prohlá- šením. Na jedné straně v něm odmítne snahy o vy- stoupení z SSSR, na straně druhé prohlásí, že usi- lovat o moc je možné pouze zákonnými prostřed- ky a že akce nejsou demonstrací prezidentské síly. Snahy o převrat ztroskotaly. На следующий день, выступая в Верховном Совете СССР, союзный министр обороны и внутренних дел, в целом, одобряет действие военных, заявляет, что все произошедшее это местная инициатива. Команда из Москвы в Вильнюс не поступала. Однако, выясняется, что погибший военный был лейтенантом спецподразделения КГБ. Мрачную шутку «на Саюдис, Народный фронт Латвии, Народный фронт Эстонии Москва отвечает -ым Прибалтийским фронтом», ровно через неделю подтверждают события в Риге. В Риге отряд местного «ОМОНа» пытается взять штурмом здание МВД республики. Бой в самом центре города. Погибшие не только среди милиционеров, причем внутренняя охрана здания состояла в основном из русских, но и в группе снимавшего перестрелку документалиста Юриса Подниекса. Горбачев, наконец, выступает с заявлением. Он, с одной стороны, осуждает действие по выходу из Союза, а с другой говорит, что «претендовать на власть можно только законным путем» и события «не являются выражением президентской власти». Попытки переворотов сорвались. Nejvyšší sovět SSSR byl nejvyšším orgánem státní moci v SSSR. Viz h p://ru.wikipedia.org/wiki/верховный_совет_ссср Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, česky Litevské hnutí za přestavbu, vzniklo v roce a jeho cílem byla autonomní Litva. Viz h p://lt.wikipedia.org/wiki/lietuvos_persitvarkymo_sąjūdis Hnutí Latvijas Tautas fronte, česky Národní fronta Lotyšska, vzniklo v roce. Jeho cílem byla nezávislost Lotyšska. Viz h p://lv.wikipedia.org/wiki/latvijas_tautas_fronte Rahvarinne Perestroika Toetuseks, podobně jako předešlá dvě hnutí, mělo za cíl nezávislost Estonska. Viz h p://et.wikipedia. org/wiki/rahvarinne. pobaltský front ( -й Прибалтийский фронт) byla vojenská formace Rudé armády za druhé světové války. Viz h p://ru. wikipedia.org/wiki/ -й_прибалтийский_фронт ОМОН, dříve Отряд милиции особого назначения, dnes Отряд мобильный особого назначения. Speciální silový oddíl policie, který je využíván zejména při demonstracích a podobných událostech. Založen byl v roce. Viz h p://ru.wikipedia. org/wiki/омон_(россия) Juris Podnieks ( ) byl lotyšský filmový režisér a producent. Viz h p://lv.wikipedia.org/wiki/juris_podnieks

17 [Leonid Par onov, konec glasnosti] Nový kurz Kremlu v Moskvě znamená ko- nec glasnosti, nenáviděného projevu demokra- cie. Jako demonstrace síly vypadají i společné hlídky policie a armády v hlavním městě. Do té doby bylo možné vidět vojáka se samopalem pou- ze na přehlídce. В Москве новый курс Кремля означает зажим гласности самого ненавистного проявления демократии. Демонстрацией силы выглядит и совместное армейско-милицейское патрулирование столицы. До того времени солдата с автоматом можно было увидеть только на параде. Tažení proti glasnosti začínají nejpopulárněj- ší televizní programy. Čtvrtého ledna se nevysí- lá díl pravidelného pořadu Vzgljad. Chystali se v něm odvysílat film o stoupencích Ševarnadze- ho, který podal demisi. Vedení státní televize hovoří o upřesnění tvůrčí koncepce. To se protáh- ne na osm měsíců. Poté, co Taťjana Mitkovová z TSN odmítla přečíst tendenční oficiální zprávu o událostech ve Vilniusu, ji a další dva hlav- Наступление на гласность начинают самые популярные телепрограммы. января в эфир не выходит очередной выпуск «Взгляда». Там планировалось показать фильм про команду ушедшего в отставку Шеварнадзе. Руководство гостелерадио говорит об «уточнении творческой концепции». Оно затянется на восемь месяцев. После того как в ТСН Татьяна Миткова отказалась прочитать тен- денциозное официальное сообщение о собы- ní vedoucí, Dmitrije Kiseljova a Jurije Rostova, odvolávají z vysílání. Na příkaz shora přestává vy- sílat rádio Majak a Pervaja programma. Stra- nický tisk píše: pozor, u mikrofonů sedí záškodní- ci. тиях в Вильнюсе, ее и двух других основных ведущих, Дмитрия Киселева и Юрия Ростова, отстраняют от эфира. Радио России запрещает выходить на волнах «Маяка» и «Пер- вой программы». Партийная пресса пишет: «Осторожно, у микрофона злопыхатели.» V polovině. let byla M. S. Gorbačovem započata tzv. přestavba (perestrojka, rus. перестройка). Jejím cílem bylo reformovat sovětskou ekonomiku. Gorbačovovy snahy však směřovaly i k celkové demokratizaci společnosti, což se projevilo mj. v glasnosti, tj. otevřenosti režimu hlavně co se týče cenzury apod. Viz h p://ru.wikipedia.org/wiki/гласность a h p://ru.wikipedia.org/wiki/перестройка Eduard Amvrosijevič Ševarnadze ( ) byl sovětský politik, ministr zahraničí SSSR ( ) a druhý prezident Gruzie ( ). Viz h p://ru.wikipedia.org/wiki/шеварднадзе,_эдуард_амвросиевич Taťjana Rostislavovna Mitkovová ( ) je ruská televizní redaktorka. Viz h p://ru.wikipedia.org/wiki/миткова,_ Татьяна_Ростиславовна ТСН, Телевизионная служба новостей byl program stanice Первая Программа, který se vysílal dva roky:. Viz h p://ru.wikipedia.org/wiki/телевизионная_служба_новостей_(телепрограмма) Dmitrij Konstantinovič Kiseljov ( ) je ruský novinář. Viz h p://ru.wikipedia.org/wiki/киселёв,_дмитрий_ Константинович Jurij Ivanovič Rostov, ruský televizní žurnalista. Радио Маяк je jedno z nejznámějších ruských (sovětských) rádií, založeno bylo roku. Viz h p://ru.wikipedia.org/wiki/ Маяк_(радиостанция) Радио-, vysílalo v letech. Viz h p://ru.wikipedia.org/wiki/радио-

18 [Leonid Par onov, výměna peněz] Для Горбачева очевидно, что Рыжкова Gorbačovovi je jasné, že Ryžkova musí vyнужно менять. Этого требуют шахтеры, Ель- měnit. Vyžadují to horníci i Jelcin. A i ekonomicцин, да и экономическая жизнь после отстав- ký život po demisi premiéra začíná jakoby od nuки премьера как бы начинается с чистого ли- ly. Ryžkovův prosincový infarkt přichází v praста. Очень кстати в декабре у Рыжкова слу- vou chvíli. Teď může podat demisi ze zdravotчается сердечный приступ. Теперь он ухо- дит по «состоянию здоровья». К старому Но- vlády stává Valentin Pavlov, bývalý ministr fiвому году новым премьером становится Ва- nancí SSSR. Na konci prvního týdne svého půsoлентин Павлов, бывший министр финансов СССР. К концу первой недели своего премьер- ства он огорошит страну срочным обменом и рублевых купюр. В вечера сообщают, что с ночи эти V devět hodin večer se národ dozví, že od půlденьги ходить не будут. Имеющиеся на ру- noci jsou tyto bankovky neplatné. Ty, které maках нужно сдавать в кассу предприятий. Ко- jí lidé doma, mají odevzdat v podnikové pokladмиссии в трудовом коллективе, если сумма поменьше, или в исполкоме, если побольше, решат, можно ли обменять старые бумажки на новые. Павлов говорит, что этим упрежда- ются планы западного заговора против де- нежного обращения в СССР. Приморажива- ют вклады в сберкассах. Теперь можно сни- rublů měsíčně. Od. dubna se zvedají ceny. Funмать только по рублей в месяц. Со апре- guje složitý systém cenových pásem a kompenzaля проводят повышение цен. Действует слож- ная система предельных уровней и компен- саций. В магазинах все по-прежнему. Двух- když je za rublů osm. Silný odpor k otylému preрублевая колбаса, и став восьмирублевой, на прилавке не появляется. Стойкая неприязнь zvyšuje po jeho prohlášení, že chyba není v sysк пухлому премьеру со стрижкой ежика уси- tému, chyba je v lidech. Hlavu státu nazývají Pavливается после его заявления «порок не в си- lovovým psem. ních důvodů. Na starý Nový rok se předsedou bení v roli premiéra zemi šokuje spěšnou výmě- nou padesáti- a storublových bankovek. ně. Závodní komise (pokud je obnos menší) nebo výkonný výbor (pokud naopak větší) rozhodnou, zda je možné staré bankovky vyměnit za nové. Pavlov tvrdí, že výměnou se předejde západnímu spiknutí proti oběhu peněz. Zmrazují se vklady ve spořitelnách. Nyní je možné vybrat pouze cí. Ale v obchodech je vše při starém. Salám za dva rubly se na pultech nezačíná objevovat, ani miérovi s vlasy ostříhanými na ježka se ještě Nikolaj Ivanovič Ryžkov ( ) je sovětský a ruský politik, předseda rady ministrů SSSR v letech. Viz h p://ru.wikipedia.org/wiki/рыжков,_николай_иванович Neoficiální svátek, začátek nového roku podle starého juliánského kalendáře, tj. noc z. na. ledna. Viz h p://ru.wikipedia. org/wiki/старый_новый_год Valentin Sergejevič Pavlov ( ) byl sovětský politik, ministr financí SSSR ( ) a premiér (). Viz h p://ru.wikipedia.org/wiki/павлов,_валентин_сергеевич Narážka na Ivana Petroviče Pavlova, ruského psychologa, který se zabýval studiem reflexů na psech. Viz h p://ru. wikipedia.org/wiki/павлов,_иван_петрович

19 стеме, порок в людях». Главу правительства обзывают собакой Павлова. [Leonid Par onov, panenka Barbie] Hned po dospělých ideálech Západu do Rus- ka přichází dětská modla Starého i Nového svě- ta panenka Barbie. Tam s ní vyrostla už čty- ři pokolení děvčátek. Sovětské mluvící panenky s plochou hrudí volající mami! se teď mohou zalíbit leda snad drobotině. Všechny dospělé hol- čičky teď musejí mít Barbie, první panenku s žen- skými tvary v SSSR. Šablonovitě hezká a božsky tvarovaná Barbie je modelem snu o budoucnosti. Má svůj domek s vybavením, šatní skříň plnou oblečení a krás- ného ženicha Kena který jako by z oka vypadl mladému Kobzonovi. Barbie je dokonalá model- ka s fantastickými mírami. Kdyby cm velká pa- nenka vyrostla na cm, byl by obvod její hrudi cm, pasu cm a boků cm. Nohy má Barbie dvakrát delší než zbytek těla. Šťastné majitelky pro své barbíny šijí celé kolekce módního obleče- ní s nereálnými mírami. Panenka Barbie je těžko k sehnání dokonce i v Moskvě. V červenci Komsomolská prav- da otiskuje dopis žačky druhé třídy Iry z vesničky Ulkan v Irkutské oblasti. Iře se o Barbie často zdá a moc by si chtěla se slavnou panenkou pohrát. S prosbou o zaslání hračky se Ira obrátila k jediné vlivné osobě, kterou zná: k Michailu Sergejeviči Gorbačovovi. Od prezidenta SSSR se dívce vrací její vlastní dopis s množstvím slibů. Zato čtenáři novin Iře posílají hned několik plastových parád- nic. Вслед за взрослыми идеалами Запада к нам приходит детский кумир Старого и Нового света кукла Барби. Там с ней выросли уже четыре поколения девочек. Отечественные плоскогрудые чревовещательницы зовущие маму теперь могут заинтересовать разве что малышню. Всем взрослым девочкам нужна Барби. Первая в СССР кукла с формами. Стандартно красивая, божественно сложенная Барби макет мечты о будущем. Свой домик с обстановкой, полный гардероб нарядов, и жених-красавец Кен вылитый молодой Кобзон. Барби идеальна манекенщица с фантастическими пропорциями. Если рост куклы см увеличить до, то грудь получилась бы, талия, a бедра. Ноги у Барби вдвое длиннее остального тела. Счастливые хозяйки шьют по неземным меркам целые коллекции модной одежды для своих любимиц. Купить Барби трудно даже в Москве. В июле Комсомольская правда опубликует письмо второклассницы Иры из поселка Улькан в Иркутской области. Ире часто снится Барби и очень хочется поиграть со знаменитой куклой. С просьбой выслать игрушку Ира обратилась к единственному известному ей влиятельному деятелю Горбачеву Михаилу Сергеевичу. От президента СССР девочке приходит ее же письмо с множеством резолюций. Зато читатели газеты высылают сразу несколько пластмассовых стройняшек. Iosif Davydovič Kobzon ( ), ruský a sovětský estrádní zpěvák, nyní i politik. Viz h p://ru.wikipedia.org/wiki/кобзон,_ Иосиф_Давыдович

20 [Leonid Par onov, válka v zálivu]. ledna ve tři hodiny v noci Bagdádské- ho času zpravodajové televizní společnosti CNN, kteří se nacházejí v. poschodí hotelu Er Rišad, dříve zastupitelského úřadu USA v centru irác- ké metropole, oznamují celému světu, že válka začala. V živém vysílání přenášejí bombardová- ní čtvrtí sousedících s hotelem. Operace pouštní bouře osvobození Kuvajtu okupovaného Irá- kem je první televizní válkou v dějinách lid- stva. Přední světové televize do svých zpravodaj- ských relací zařazují přímé přenosy, CNN vysílá válečné události v podstatě nepřetržitě. Největší bagdádský lump současnosti Sad- dám Husajn obsadil Kuvajt nehledě na to, že bohatý soused byl jeho spojencem v nedávné vál- ce s Íránem. Kuvajt byl prohlášen devatenáctou iráckou provincií. Rada bezpečnosti OSN přijímá rezoluci: pokud irácká vojska neopustí Kuvajt do. ledna, mohou být započaty vojenské akce. Zá- klad mezinárodních sil tvoří Američané. Počína- je. lednem vedou více než měsíc válku pouze ze vzduchu: mocnými nálety a řízenými raketami Tomahawk, vypouštěnými z lodí v Perském záli- vu. Až když v Iráku nezůstane jediný netknutý vojenský objekt, začínají pozemní operace. Boje na zemi trvají pouhé čtyři dny.. února Bush oznamuje: Kuvajt je osvobozen. Operace Pouštní bouře demonstruje převahu profesionální armá- dy ve svobodném státě nad vojenskou povinností января года в часа ночи по Багдадскому времени корреспонденты телекомпании CNN, находящиеся на этаже гостиницы «Эр-Ришад» в центре иракской столицы, раньше госдепартамента США, сообщают всему миру, что война началась. Они показывают в живом эфире ракетные бомбардировки соседних с гостиницей кварталов. Операция «Буря в пустыне» освобождение Кувейта оккупированного Ираком первая в истории человечества телевизионная война. Ведущие телекомпании мира дают прямые включения в своих новостных выпусках, CNN ведет трансляцию боевых действий практически круглосуточно. Крупнейший багдадский вор современности Саддам Хусейн захватил Кувейт, хотя богатый сосед был его союзником в недавней войне с Ираном. Кувейт провозглашен провинцией Ирака. Совет безопасности ООН принимает резолюцию: если иракские войска не уйдут из Кувейта до января, то могут быть начаты военные действия. Основу международных сил составляют американцы. января более месяца они ведут войну только с воздуха. Страшной силы авиаудары и крылатые ракеты Томагавк, запускаемые с кораблей в Персидском заливе. Лишь когда у Ирака не остается ни одного целого военного объекта, начинаются наземные операции. Война на суше продолжается лишь четверо суток. февраля Буш объявляет: «Кувейт освобожден». Operace pouštní bouře, česky častěji jako válka v zálivu, byla válka mezi Irákem a Kuvajtem. Viz h p://en.wikipedia.org/ wiki/gulf_war Saddám Husajn Abd al-madžíd at-tikrítí ( ) byl irácký politik a jeho dlouholetý vůdce. Viz h p://en.wikipedia. org/wiki/saddam_hussein

21 v diktatuře. Velkolepé vítězství americké doktrí- Операция «Буря в пустыне» демонстрирует превосходство профессиональной армии при либералах над всеобщей воинской обязанностью при диктатуре. Блестящую победу американской доктрины признает даже «Красная звезда», публикуя статью «Так воюют профессионалы». ny uznává dokonce Krasnaja zvezda, když otis- kuje článek Tak válčí profesionálové. [Leonid Par onov, noví Rusové] На международной выставке «Автосервис Na mezinárodní výstavě Autoservis» в Москве немецкая фирма Мерседес пока- зывает новую разработку: машину представи- svou novinku: automobil vyšší třídy S s šestilitтельского класса «S» с объемом двигателя rovým motorem. Už za měsíc firma dostává prvлитров. Уже через месяц фирма получает пер- вые заказы от граждан СССР. До недавнего se za symbol prestiže považoval vůz libovolné zaвремени символом престижа считалась ино- марка без указания модели. Теперь только ше- стисотый Мерседес или шестисотый просто. Этой модели суждено стать птицей-трой- v Moskvě německá firma Mercedes představuje ní objednávky od občanů SSSR. Ještě donedávna hraniční značky; teď už jen mercedes šestistovka nebo prostě šestistovka. Tomuto modelu je souzeno stát se ruskou trojкой пост-советской России. Газета Коммер- kou postsovětského Ruska. Noviny Kommerсантъ в социологическом исследовании сво- sant v sociologickém průzkumu svých čtenáих читателей со ссылкой на западные пуб- ликации даст им определение: «нью ра- new Russians. Prestižním označením podnikaшенс». Элитарным обозначением коммерче- ской элиты оно проживет недолго. Новый русский главный персонаж классовых анек- atributy jsou mercedes šestistovka, sako malinoдотов. В набор примет фольклорного обра- vé barvy, zlatý řetízek, goldnový cibule veliза входят шестисотый мерс, малиновый пи- kánské hodinky Rolex, paroháč (s prsty dopřeджак, золотая цепь, «голдовые котлы» здо- ровенные часы Rolex, «распальцовка» пальцы веером, и затылок, без предупреждения переходящий в шею. řů je s odkazem na západní publikace označí za telské elity však nezůstane dlouho. Noví Rusové se stávají protagonisty třídních anekdot. Jejich du) a týl bez varování přecházející v krk. Deník Ozbrojených sil Ruské federace. Založen, vychází dodnes. Viz h p://ru.wikipedia.org/wiki/красная_звезда_ (газета) Aluze na Gogolův román Мертвые души. Ruský politicko-ekonomický deník, vycházející od roku (resp. ). Viz h p://ru.wikipedia.org/wiki/коммерсантъ Termín označující rychle zbohatnuvší Rusy postsovětského Ruska. Viz h p://en.wikipedia.org/wiki/new_russians «Коза, рожки, рога, распальцовка, подкова» varianta českého (a mezinárodního) paroháče. Toto gesto (s prsty namířenými dopředu) používali noví Rusové jako znak své nadřazenosti. Viz h p://en.wikipedia.org/wiki/коза_(жест)

22 [Taťjana Drubičová, noví Rusové] Новые русские такие же люди, как и все. Счастливые, несчастные, умные, глупые, бандиты, трудоголики. Накопившиеся за долгие годы советской власти презрительные отношения к эффективности, рациональности, к труду, сформировалось во фразе «ух ты деловой какой». Они становятся героями нашего времени с огромным отрицательным обаянием. Их встречают по одежке: Versace, красные пиджаки, сумки-борсетки, ботинки с серебряными пряжками, и уж самая верхняя одежка Мерседес. Шестисотый. Поскольку это время первичного накопления капитала, то есть занятия у них соответствующие: прямой разбой, рэкет. Они становятся носителями нового русского языка, которого используют впопад и невпопад и стар и млад. Они становятся носителями новой русской этики, новых взаимоотношений со своими братками, пацанами, с боевыми подругами. Еще с оставшимися жить, современными аутсайдерами, Noví Rusové jsou lidé stejní jako všichni ostatní. Šťastní i nešťastní, chytří i hloupí, zločinci i workoholici. Pohrdání efektivitou, racionálnos- tí a prací, které se během dlouhých sovětských let v lidech nahromadilo, se převtělilo do fráze ty seš ale pracant. Stávají se z nich hrdinové naší do- by s obrovským negativním šarmem. Poznat no- vé Rusy je možné podle oblečení: Versace, červe- ná saka, kožené aktovky, boty se stříbrnými spo- nami. A to nejviditelnější mercedes. Šestistovka. Jelikož tato doba je dobou prvotního hromadění kapitálu, odpovídající je i jejich činnost: vydírání, výpalné. Jsou nositeli nové ruštiny, kterou použí- vají staří mladí, pán nepán bez ohledu na její vhod- nost. Jsou nositeli nové ruské etiky, nových vzta- hů se svými kumpány a kámoši, se spolubojov- níky. Taky s těmi, kteří zůstali žít postaru, s out- sidery, inteligenty, bohémy. Ano, sice negativní, ale přece šarm. A vtipy o jednotvárných náklad- ných počinech nových Rusů, to je taková forma národní hrdosti. интеллигентами, со всякими там прозаиками. Да, отрицательное, но все же обаяние. И однообразные дорогостоящие подвиги новых русских в анекдотах это такая форма национальной гордости. [Leonid Par onov, nezaměstnaní v SSSR] Teď i do socialistického Ruska dorazily kapita- listické vymoženosti : zástupy nezaměstnaných, masová chudoba a buržoazní třída, která je ochot- na zaplatit za cokoliv, včetně vysokoškolského vzdělání. Zákon přijatý v roce ruší povinnost pracovat, stíhání příživníků a centrální umisťo- Кричащие контрасты капитализма на советской территории. Теперь и у нас есть армия безработных, массовая нищета и класс буржуа, который в состоянии заплатить за все, включая высшее образование. Принятая в году основа законодательства о занято- Aluze na Lermontovův román Герой нашего времени. Příživnictví, rusky тунеядство, byl trestný čin (v Československu, v SSSR ). Jeho smyslem bylo postihovat ty, kteří nepracují. Viz h p://cs.wikipedia.org/wiki/příživnictví a h p://ru.wikipedia.org/wiki/тунеядство

23 сти отменяет обязательность труда, преследо- vání vysokoškolských absolventů. Práce už neвание тунеядцев и государственное распреде- hledá člověka, nýbrž člověk práci. ление выпускников вузов. Теперь не работа ищет человека, а человек работу. Начинается регистрация не занятых трудовой деятельностью. За три месяца таковых насчитают человек. Лишь удостаиваются статуса безработных и пособия в % от средней зарплаты. По независимым оценкам около трети населения страны стоит у черты бедности. Новое понятие прожиточный минимум. Он равняется рублям в месяц на человека. Почти такая же средняя зарплата рублей. Причем по реальным расчетам в городе на месячный минимум можно прожить максимум дней. Правительственное постановление поощряет договорные отношения в вузах. Многие институты припасают до четверти мест для оплачиваемых абитуриентов. Začíná registrace nezaměstnaných. Během tří měsíců se jich na úřadech nahlásí na. Pouze pětině z nich se přiznává status nezaměstnaného a podpora, která činí % průměrné mzdy. Podle nezávislých odhadů se zhruba třetina oby- vatel nachází na hranici bídy. Objevuje se no- vý termín životní minimum. Činí rublů za měsíc na osobu. Skoro taková je i průměrná mzda rublů. A podle propočtů se dá za mě- síční minimum ve městě vyžít maximálně dní. Vládním usnesením se umožňuje placené studi- um na vysokých školách. Mnohé školy blokují pro platící studenty až čtvrtinu míst. Rekordma- nem v ceně diplomu je Moskevský obchodní insti- tut : pětiletý kurz mezinárodních ekonomických vztahů tu stojí rublů. Рекордсмен по стоимости диплома Московски коммерческий институт. Пятилетний курс международных экономических отношений здесь стоит рублей. [Leonid Par onov, humanitární pomoc] Ежедневное беспокойство весь год: еда. В магазинах уже нет ничего. Впервые с сороковых годов повсеместно очереди за хлебом. Запад направляет в СССР гуманитарную помощь. Многие, получая ее, говорят: «Докатились». Прежде раздачу бесплатной еды мы видели только в старой нашей хронике, когда, Nejistota den co den: kde koupit jídlo. V obchodech už není nic. Poprvé od. let jsou všu- de fronty na chléb. Západ do SSSR posílá humanitární pomoc. Mnozí nevěřícně kroutí hlavou: To jsme to dopracovali. Rozdávání jídla totiž Ruso- vé znají jen z dávné minulosti to když krmili Němce po obsazení Berlína, nebo ze současnos- Vysokoškolští absolventi byli od roku centrálně umisťováni (od roku pouze doporučováni) do podniků podle potřeb tehdejšího centrálního plánování. Viz h p://cs.wikipedia.org/wiki/umístěnka Dnes Ruská státní obchodně-ekonomická univerzita (Российский государственный торгово-экономический университет). Název Moskevský obchodní institut nesla v letech. Viz h p://ru.wikipedia.org/wiki/российский_ государственный_торгово-экономический_университет

Zobrazit víceСимволические подарки другу на новый год

Символические подарки другу на новый год

Символические подарки другу на новый год

Символические подарки другу на новый год

Символические подарки другу на новый год

Символические подарки другу на новый год

Символические подарки другу на новый год

Символические подарки другу на новый год