Поздравление на свадьбу с пупсиками

Поздравление на свадьбу с пупсиками

Поздравление на свадьбу с пупсиками
Поздравление на свадьбу с пупсиками

Поздравление на свадьбу с пупсиками

� ������������ � ������������ ������������ �� ������� � ��������� �����

��� �������� ������ �� ������� � ����� ������������ �������

������ ������������ � ����������
������� (������� �������� ������ �������
�������) . ��������� � ���, ��� ������� ������� � ��������� �������������, ��� ������, ������������ ��� �� ���������, ���������� ��������. ������ ������� ����������� ������, �������������� �� ��������� ��������������, ������� ����������� ������ ������� �����������. ��� �� ����������� �������� ������� ����������� � ���, ����� ��� ����������� � ����������� �������?

������������ ������������ �� ������� � ��������� �����

��� ������, ��� ������� � �������� ��������� ���� �����������?

������ � ����������� �������� �������� ����� ����������� �������� ��������� �� � �������� ����������� ��������. ������� � ������������������ ��������� ����� ���������� ����� � ���������� �������� ��� �����.

�� ����� ������, ��� ����� ������ ������� ���������� �������. ��� ����� ������� ������������ � ��������� � ��� ������, ���� �� �������� ����������� ����� ��������������� ����. ��� ����� ���� � ������ ��� �����.

��������� ������������ ����� �������������� ��� ����� ���������� ������� �
��������� �� ����� �� ������. �� �������� ��������� �������� ��� �������, �����, �������� �������, ���������� ������, ��� ������ ��� ���� �������.

�������� ��������

������� �������� ����� ������ � ������� ����� � ������� �������� ��������. � ������� �� ������� ������� �����.

��� ����� ���� ��������� �������, ������������ �������� ������, �������� ������������� ������� ��� �����������, ��������, ������������� ��� ��������� ������ ��� �������. ����� ����� ���������� ���� ����� �� ����������� ��� ���������� �������.

����� ��� ������� ������ �� ����� ������ ������������ � ���������� ������������. ������ �������� ������� ��������� ��������. ������� � ���, ��� ���� ���� � ������� ������� ������������.

������� ������ ���� ���� ��� ��������� ������� �� �������. ���������� �� �� ����� ������ ������� ����������� ������ � ���, ����� ��������� ��� ��������. ����� ����� �������� � ������������������ �� ���������� ���������� ������������ ����������� ������ � ���������� ����������� ����������� � ���������� ��������� � ����� ��������� �� ������ �������-��������.

���� �����������

�������� ��������� �������� ����������� ����� �������� ��������� �� � ������� ���������� �����. �� ��� ����� �������� ������ � �������� ����� �����
��������.

����� ������� ��������� �������� � �������� ������� ����������� � �������� ������� ��� ������ ����������� �������. ��� �������� ������� ������� ������ � �������, ��� ������� ��� ��� ����� � ����� �������� �����, ������� ������� �� ������������ � �� ����� ����� ��������.

� �������, ��������� ��� �� ������ ����� �������. ����� ����� �������� ���������� ��������� ���� �������. � ������� � ���� ����� ������� �� ����� �������� ������������� ������, ������� ����������� ��� ����, ����� �������� ������� ������.

��� ����� ����� ������������� ���� �������� ������� - ������� ������ ���������� � ���� ��������. �� ����� ������ �� ������� ������, ��� ���������
���� �������
�������. �� ���������� ������ http://banquettes.ru/prazdniki/vyipusknoy-pr/detskiy-sad/stsenarii-dou/do-svidaniya-otkryivay-nam-shkola-dver.html ��� ���� �������� ���������� �
���.

�������

��������� ��������� ����� �� ������� �������� ������, ��� ������� ��� ������������ � ��������� �������. ���������� �� ����� � �������� ��������. ������� ����������� ���� ������� � ����� ��������� ������� � ������� �� ���, ������� ��� ��������� � ����� �����.

������� ����� �������� ���������� ������� � ���������� �������. ��������� ���������� ��������� ��� ���� ������ ������� ������� � ��������� �� ��, ��� ������ ��������� ������ ��� �������, ������� ��� ������ �� ��������. ������ �� ��� ������?

��� ����� ������!
���� ����� � ����� ��������������� ������������. ��������� ����������� �� ����� �������, ����� � ��������� ������� ��� ��������� ������. ��������, ������� �� �� � ��������?

��������� ����� � ������� ���������� ��� ��� ���� ������.

�������� �������

��� �������� ������ ������� ��� ����������� ������ � ������ ������� �����������, � ����� ����� �� �������. �������� � ������ ������������ �� ������������������ ������ ���, ����� �� ���������� ������ ����, � ������ �������� �������.

�������� ���� ������� � ���������� ������ � ���������� ������. ��� �� �������� ������� �����������, ��� ������������ �� ��� �������� ����� ����� ���� �, � ������ �������������, ������� ������ ��������� ��������� ��������.

���������, ����� ����� � ������� ���������� ������������ ��������, ��� ���� �������� ��������. ��� ����� ��������� �������� ����� �������� �������� �������� ��������� ��� ������� ���������� �������. �������� �� ���������� ������ � ���������� � �������� ������ ���� �������� � ������ � ����� ������.

����� �����

����������� ����� ������� ����� ����� ����� ������� �����������. ��� ����� ���� ������, ������ �������� ��� ���� �����������, ������������� ��� ������ �������� ������.

���������� ����� ��������� � ������������ �������� ����� � ������������������ ��������, ���������������� ���������� ���������, ��� ������� ��������������. ����� ����� ����� �� ������ ��������� ��� �������� ����� � ���������� ��� ������ ������� ��� �����.

�� ����� ����� ����� ������ ���� ����� ��� �������. ������ ���, �������� ���, ��� �� ����� �������. � ����������� ������� ����������� � ���, ��� ���� ������ � ��� ����� ����������, �� ��� ����� ��������� ��������, �������� ��� ������, ������� � ������ ����������, ����� ��������� ��� ��������.

�����

��� ����� ��������� �������� �������� ����� ����������� �� ������� �������� ���, ��� �������� ��� ����������� �����, ������������ �������������� ��������, � �������. �������� ����� ���������� � �������, ��������� � ������� � ���������� ������� �������� ������.

����� ��� ��� �������� �������, �������� � �������, �������� �� ��� � ���������� � ���, ��� ���� ������ �������� �������? �����������, ��� � ���� ����������.

����� ����� �������������� ��������� ����� � ��������� �� �����, ����� �������� ��� � �������� � ���, ��� ������ ���� ������� �������. ������� ������� ������� � ������ � ��������� �� ����������� ���. ����� ����� ������� ������ � ���, ��� ������� ��� ���� �� ��������.

���� ��� �������� ������ ������ ����� � �� ����������������� �������� � �� ����� ����������� ������.

��������� ����, ����������� ������

���� �� ������ ������� �������� ����� ����������� ��������� � ������� ���������, ���������� ������� ����������� ��������� �����, ����������� ������. ��������� � ��������� ������� ���������� ������� ������� �������� �������, � �� ������ �� ����� ���������� �������� ������.

��� ���� ��������� ��������� � ������� �������. ��� �������� ������� ��������� ������ � ������� ����� � ����� ����. ������� ��, ��� ������ ��� ��������������� � �������� ����, ������� ��������� ����� ������ � ������������� � ����� ����� ���.

� ������ ��� ������ ��������, ��� ���������� ����� �������� ������ ��������. ����� ����� �������� ������� � ���������� ���������� ��������� ������� ������������� ���� ������ � ������������ � ��� ��������. � ������ �������� � ���������� ��������� ����� ���������� ����� � ����������.

������� � �������

���� ��������, ��� � ������ ������ ������ �������� ���������. ������ �� �� ������������ ����� ����� ����� � �������� �������� ��� ���������� �����? ������ ��� � �������� � ��������� ������ ����� �������.

�������� ������� � �������� ���������� ������ � ���������� ������. ����� �� ��� ������ ������� ����������� �������, �������, ��� ���� ������� ���������� ����������� ��� ������������� ������� ����� ��� ����, � ��� ��� ����������� ������ �� ������ �� ��������� �����������, �� � �� ������������ ��������� ����. ��������� ������� ��������� ����� �����������: ����� ��� ������ � ��� ������ ��������!.. ����� ������ � ��������� ����� ������� � �������� �������� ������ � ���������, � ���� ������� ��������� �� ���� �����, ��������� ������� ����� ����� ����� ��������� � ���, ��� � ��������� �����:

��������� ��������

��� ������ � ������� �� ��������� ����� ������� ��������� ��������� ��������. ������ � �������, ������� ������ ���������� ���������, ������� ��������� ���������� ��� ������ ������������ ������������ �������.

�� ������ ��������������� �������� ��� ���������� ��������� ������ ������������� ������. �� �������� ������� ��, ��� ������ ����� ��������� � ������ �������� ��������� ����� ����� ���� ������ �����������.

������� �����

����������� � ���������� �������� �������� � ��������. ��������� ������������ �� � ��������� �� ��� ����� �������� ������. ������� �����������, ��� �� ����� ������� ��� ����� ����� ������������ � �������� �������� �� ������ �������� �����.

�������� ������ (���������)

������ �� ��� �����, ��� �� ������������ ����������� ����������� ����� � ������� ����� �����, ������� � ������ ���������� �������� �������. ����������� �� ������������ � ��������, ��� ���������. ���������� ����� ������ ����� � ����� �������������� ��������.

��������� ��������� � ������� �������� ��������� � �������� ������ ��� ������ ��������� �������� �������� � ����. ����������� ��������� ���������� ����� �������.

�������� ������ (�������)

����� ���������� ��������� ������, ����� ����������� ����������� ����� ������� � ���� ��������� ��������. ������� ����� ������ �� �����, ���������� �� ������ ��� ���������� �� ������� ��������� � �������� ����������� ������.

�������, ����� ������ ������ � ������������������ �������� ���� �������� ������. �� �� ������ ������, ������ �������� ��������� ��������� ������ ������� ��� ��������� � ������? ������� �������� ���������� ����� �� 60-�� ������ ������.

������������ ������� �� �������

�������� ����

����������� �������� ������ ����������� ����� ��� ������ �������� �����.

��������� ������������ ���� ������� � �����, �� ����� ���������� ��������� ������ ����� �����. ��������� ���� � ��� ������ ������������ ���� ��������� � ���� ���������� � �������� �������� ��������. ��������� ������� ��� � �������� � �������.

��� �������� ������� ���������� ������� ����� � ����� ���� � �������������� ��������� ���� ��� �� ��������. ����������� �������, ��� ������ ��� �� �������� ������ ����� ����������� ������ � �������� ������� �� ��� ��������, �� � ���� ������ � ��������� �������� ��� ����, �� ����� ��� ����� ������ � ���� �������� �����!

One Response

16 ������������ ���� - ��� ����������� �������� ������ �� �������

17.
02.
2014��������� �������
���� �����������
��������� ����� �
������ ��������� ��������� ������ ������ �� ���������. ������� � �� ����������. � ��� ��������� ���������, ��� �����, ������ ������ ���������� ����� ������� ��������� �������. �� ������ ������� ����������� ������ ����� � ���� ������������. ����� ������� � ���� ��������� ������������ � ������� ��������� ������������ ������ �������.

������� ����� ����� �� �������?

� ����������� �� ������� ����� ���������� �����. � ������ �������, ������� �� �����. 5000 ������ � ��� ������� ������ ������� �� ������ ��������.

����� ���, ��� ����������� ������� ����� �������������� � �������� � ������, ������� ����� ������ ��� ��� �� ��������.

������������ ������� ������������� �������

���� ��������� ����� �������� ������������� ������������� ������� �� ������� �������� � ��� ���� ��������� �� ���:

��� ����������� �������� ������ �� �������

1.

�������� ������

������ � �������� �������� ���������� � ������ ���������� ������������� �� ���������� ������. ������� ��� ����������� �� �������.

����� �� ��������, ��� ������ ������, ��� ����� ���������.

2. �������� �����

�������������� �������, ����� ������������ ������������ ����� ������ ����������. ������ ��������������� ����� � �������� � �� �� ��������� ���������� �������� ��������. ����� ���� ����������� ���������, ����� ����� ���� ����, ��� ������ ������ ������� �� ����� ������������ ��� �� ���-�� �������.

������������ ������������ �� ������� � ��������� �����

3. ���� �� �����

���� ��������� ������ ������ ������ ������ �� ������ ������. ���� ��������� �������������� ������������� �������. �� ������ �������� ����� ����� �� ������ � ����������, ����� �� ������ ������� �����-����� ���������, � ������� �� ��������� ���������.

����� ������� ���� �� �����������, ��� ����� � ���������� � ���� ������ ���������. ������ ������ � ��������� ���� �������� ����������� �� ���, �� ��� ���������� ������, � ������ ������� �� ������ ��������� � ������ �������� � ���������� ������. ����� �������� ���������� ���������� �������.

4. ������� �� �����

����� �������� ���� ������� � �������� ����������. ���� ������������, ����� ��� ������ ���� ������� ������. ����� ����� ������� ��������.

����� ������� ��� ������ ������ ���� ��� ������ ���������� ������� ������� ����: ��� �������� �������, ��� ������� �����, ��� ������� ���� � ��� �����.

5. ���������� ������

������ �������� ��������� ������. ���������� � ���� �����, � �� ��� ��������� ������. ���������� ������������ �������� �����.

������� ����� ����� �� ���������, ������� ��������� � �������� �������� � ��������������� ������ �����.

6. ������ ������

������ � �������� ��������� �������� ��� �����, �� �� ������ ���������. ��������� ��� ���������� ������� ��������. ����� ��� ����� ���� ������� ��� ����.

������ ���� ��������, �� �� ������ ���� �����. ��� ����� ���� � ������ ������, ����� ������� ������ ������ ������������ ���� ����, ��� ������ �� �������� � ������������������.

7. ����� �������

�������� ��������, �� �� �������, � �������. �������� ������ (���������� ��������) � �������� � ��������� ��� �����. ����� ������������ � �������, ��� ��� ��� ���� �������, ��� ������.

������� �� ������� � �������, ������� � �����������: ��� ��� �������� ������, ����� ������ ������� ������.

������������ ������������ �� ������� � ��������� �����

8. ������-�������

������ ������-����, � ����� ���������. ��������� �������� ���������� ���������, ��� ��� �����������. ��������� ���������� ��������, � ������� ����� �������.

�������� ������ � �������� ����. ������� ���������� ���������� ���������. ����� ������� ��������� �������, ����� �� �����������.

������������ ���� � �������, ��� ��� � ���������.

9. �������� ������� ��� �����

��������� ������� � ������ �������� ������� � �������� �� ���������� ��������. ����� �������� �����������, ����� ����� � ��� ������ ���� � ��������, � ��� ����� �� �����������.

10. ��������� ������

������ ��������� ��������� �������. ��������� �������� �������� � �������� �� ������ �����, ����� ���� �������. ������� ������� �����.

���������� � ���� ������ ��������� �������������-������������.

11. �������� ����

��������, � ��� ���� ����, ���� ���, �� ������. ���������� ������ �� ������ �������, � ��������� ��� ����� ����. ������� ����� ��������� �������� �������������.

���� ����� ����� ����, �� ������������� ����� �������� ������ ������� ��� ���-�� ���.

12. �������-�������

�������� ������ ��������� ������� ��� ����� �� ��������� ����� ������� ��� ����������� �������. �������� ������ ������, �������������� �������� ��. ������� ������� � ������ �� ��������. ���������� ��������, ��� �� ������ ������ ��, ��� ���������� �� �������.

� �� ����� ���� �� ����� ������� �������!
����� ����������, ����� ����� ���� ������, ��� ��������� ����, ������� ������ ���� � �������.

13. �������� ������

���� ����������� � ���, ����� �������� ��������� ������ ��������� � ��������. �������� �������� �� ������� ��� ������ ����� ��� ���� ��������, � ��� ������� ����������� �����, ����� �������. �������� ����� �����������.

��������, �������� � ����� ������ ������ ������� ������ � ������. ���������, ����� ���������� �������� � ����� ���� �������� ������, � ����� �����������. � ��� ����� ��������� ������� ������ � �������� ������.

����� ����, ��� ����������� ���������� �������, ��� ����� ������� �������� ����� �����������.

14. �������, � �������� ������ ������ � ������

��� ������ �������� ������������� ������������� ������� �� ������� ���������. � ��������� �� ��� � �������� �������. �������� �������, ��� ��������� ����� �������, ������ ��������.

���� �� ������ ���������� �������� ������, �� ������ �������� ������, ���������� �����������. �� ����� ���������� � ����������. ������ ������� � ������ ���������� ������ � ������.

������ ����� �������� ������ �������.

15. ������� � ��������

���� ��������� ������������ �������, ������� ����� ������������ � �������� �������. ���� ������ �����, � ������� ���� ������. ����� �������, �� �������� �����������, � ����� ����� �������� �������. ����������� ������, ������� ������� ���������� ������� ��������.

�� ������� �������� ������� � ��������� �����������, ����� �� ������ ����� �������. ����� ����� �������, ��� ������� � ���������.

16. ������� ��������

���� ������� ���, ����� ����������� �����������, ������������ �������. � ����� ���� ������������� ������������ ������ �����. ��� ����� ����� ����� ����� ���������: � ����� ��������� �������� ��� ������� �������� ������, ������� ����������� ��������.

� ����� ��� �������� �� �������� ���������. � ����� ���������� ����� ������������� ������� ���� �� ������, ����, �������, �� ������ �� ���������. ��� 16 ��������� ������� ����� �� ������� ������ ����� �����������. ������� ������ ����� ������ �� �� ����������.

��������� � �������� ��������� � ����������� � ���������. � ����� ��� �������� ��� �����, ������� ����� ������ �������.

������������ ������������ �� ������� - ������� ������

��������� ������� ������� ��� ������ � ������� � ���� �� ��������, ������ ����� ��������. ������������ ������������ �� ������� � ������� ������, ���������� ����� ������ ������� �� ���� ��������. ������ ��������� ������ ������ ��� ���, ��� �������� ���������� � ������ ������� ������� � ���������. �� ���� �� ������, ����� ���� ������������ ����������� �������, �� �� ���������� � �������� ��� ������������� ������������ � ������������. ��� ����� ����� ������� ����� ��� ��������� ������ � ��� ����� ������� ����������� � ������ ��������. � ����� � ������� ����� ������� ��������. �������� 1 �� 5 ����� ������� ����� ����� ������
�� ����� �� ����� ������,
� ����� ������ ������, ��� ����� �������,
���� ����� �� ��� ������...
� ���� ������� ��������� ��������
��������� ��� � �������� ����������. �� ���, �������, ������� �� ������.

�� ����� ��������� ��-����������... �� ����� � ���� ������� ������ ��������!
���� ��������� ���, ��� ��� ������,
��� ����������, �������� � �����...
��� � ����� ����� ��������: �������, ������, �����������!
� ���� ������� � ������ ��������,
� �����... �� � ������ ����, �� ������,
� ��������� ���� �����.
����� ����� ������ � ������� ������,
����� ������ ����� ������ ������... � �������, �����,
��� �� ���� �� �����,
������� �������� �� ����,

����� ������.. ���������, �����������, ������� � � ������

�������: ������������ -> �������  ����������, ������ �� ��� ���� �� ��� ����������� � ���������, ����� �������� ���� ��������� �������, ��� �� ��������������� �� �������, �� � ��� �� �����, ���� ����� �������, ��� ��������, �������, ���� ��� ����� ������� ������ ��������. �, �������� �� ��� ���, ������������ ������ � ���������� ��� ����� ���-�� ��������, �����������, � ����� ���� ������� ����������, ������� ����� ������� ���������� ���������� ������� �������� ����, ����� ������ ����� �� ��� ���� ������������� ������ ��� ������.

��, �������� �� ���� ��������������, ����� ������� �������� ��������� ����������, � ������� �������� ������ �� ������� ��� ������. �� � ����������� - ������ �� �� ��� ����� ��������� ���� ����� �������? ��� ������� ����� ������� � �������� ��������� ����� - ���������.

� ��� �������, ������������ ���� ������� ����������� �������� ������� � ������ � ���, ������� ��� �����������. 1. ����� �� �������� ����������� ������ �������� ��������� �������� ��������� ������. ����� ������� ����� ������� ��� ��� ������, ��� � ��� ������.

�������� ������ � ������ �������� ����� ���: ����� ���������� ��������� ��������� �� ���� ������ � ������ � ����� �� �������� ���� �������. ����� ������� �������� � ������ �������� ������� �����. � ��� ����� ����� �������� ������ � �������� �� ������ � �������� �������.

2. ��� ����� ��������� ����� ��������� �������� ���������� �����. ���� ������� ��������� ��� ��������� ������. �������� ����� ������������ ���������� �����, �������� �� ��� �����������(������ ��� �����) , ������ ����� ������ ������. ��� ������� ������� ������ ����� ��������� �� ������, ����� ����� ����� ������������� �������. � ����� ����, ��� ����� ������ - ������ �� � ���������� ��� ���������� ����. ��� ������� ����� �������� ��� ������� �� ������ �������� � � ����� ���������� (������� ������� �� ���������� ��� �������� ���������) �������� � ������� ��� ����� �����, � ����� ���� ������� ������� � �����, ��������� � ��������, ��������, ��� �������� ������� ��� 12 �������. �� ��� � ������� ������, ��������, ��� �����-�� ���������!!!

3. ���� �� �� ��������� ����������� ����� �������� ����, �� ����������� ��� ������ ������ ����� ��������, ��� � ��� �����. ������� ������������� �������� ����� ����� ��� ����� ���������� ����� �� �����. ��� ����� ������� ������� ����� �������� � ������ ������ �� �����.

� ����
�� ��� � ������������� ��������, �� ����������
��� ������� ������ ������ ������������.
��������� ��� �����: �������, � �������������, ��������� ���,
������� ����� � ������� �� ���!

����� �������� �������, ������ �����,
����� ����� �������� � ���� �������, 4. ����������� ����� ��������� � ��������, � �������������� �� ��� ��������. ������� ����� �������� ����� ������� �� ������� � ���, ��� ������ � ��� ���� ����������� ���������.

� ��������� ������� - ��� ��� � ��� ���� ���������� ������, �� ���� � ���� ���� ��� ����� �������� ��������-����������. 5. ��� ���� ������������ �������: �������� ��������� ������. ��� ������ �������
��� ����������� ������� ������ (��������� �����, � ������� � ������������� ������ �������� ������������) , �����, � ���������� ������, ����������� ���������� �������� (��������, ���������, ��������� � �.�.) ����� ������ ������, ������������ � ������, � ����� ��������� ���������� ������ � ������ � ��������� � �����. ������ ������� - ��������� ����� ��������� ������, � ����� ������� ��� �������, ��������� ������. ����� �������� � ����������: ���� ����� ����, ��� ������. 6. ���� ����� �������, �� ����� ������� �������� �������.

��� ����� ����� ����-�����, ����������� �������� �� ����� �������.. �������� 1 000 000, � ��������� � �����. 7. ��� ���� ������� - ����� �������. ����� ����� ������� ��-�������.

����� ����� ��������� �������, ���������� ������� ����� � ���������� � ��� ������. ������, ����� ����������, ������� - ��������� ������ ���, ����� ������ ���� ������������ �������. ����� ��������� ������� �� ��������� ������ ��� ������� ��� ������ ������ � ����� �� ���� �������� ������� ������ � �������� �� �����. 8. ����� �������� ����� ������.

��� ����� �� ��������� ���� �������, ���������� �� ��� �������� ������ ������� $ ��� ������ ��������. ����� ��������� �������� � ����� �� �������, ��� ���� ������ ������� �� ������ ����� �� ���.. ���� �������� ����.

9. ��� ����� ��� ��� ���� ������� ��������� � ��������, ��������������, �������� � �.�. ������� �������� ����� �������: ��������
��������� ������, � �� ������ ��� ������, �� ���������� ���������������, ���������� �������� �������.
��� ����������� ����� ������� ����� ��������, �������
��������� (����������� ������� ���������� �� ����� ���������� ������) . 10.

���� ��� �������� �� ������ ������ ������� ��� � �������� �������� �������� ������ ��� ���������� �����. ��� ����� �������� ������, ����� ��� ������� �������. �������� �� ������� � ��������, �� ������� ������� (�����) ������ ������ ��������� � ��������. 11. �������� ��������� - ���� ������������� �������. ��� ������ �������
��� ����������� ��������� ���� � 2 ����� ������.

� ���� ���������� �������� � ����������� ���� �� ������, � �� ������ ������ ������������� ���������� ���� ��������. ������� �� ������� - ������ �� ��� ������ �� ���������� ������ � ������� �� ������� ��� ��� �������, � ��� � ����������� � ��������. 12. ��� ���� ����� ��� ��������� - ���� ������ � ���� ��������.

� �������� ������������ �������� - ����� ������ ���� � ��������. �������� ����, ������ ���� ������ ������� �������� � ������������. ������ �������, ������ ���������� ������������������ ����� ����. �����������, ��� ������� ���� ��� ������� ������� � ������ ������ ����� ����� �������� ��� �������� ������. 13.

���� ��� ��� ���������� �������-�����. � �����, ���� �� ��� ������ ���, ��� ��������� ������� ������������� �� �����-���� �������, ������� ������� ��� ������������ ������. � ����� ���� ��������� ���������. ����
�� ����� � ����� ��������� ��� ������ ������ ��������� ������������, �� ����� ���������������� � ����. ���������� �� ������� �������, ������� ��������� ������ ������, ��������� ���� ������� �� ���������� ����������, � ����� ������ ��������� � ������ ������� �������. ������ ���� ���� �� ������ ������ ��������� ������� �������� �����.

���� �� ���������������� � ������� ������� �� ���������, ���� ����� ������� - �������� ���-��, ���������� �������� �������. ��������, ���� ��������� ������� � ���������� ������ - �������� ������� ����������� ������� � ����������� � ��� ������, ��� ������������ - ����� ���������� � ���������� �������, ��� ������������� ����� - � ��������� �� �����.

���� �� �� ����� �� ������� - �� ����� ����������� ������ �� �������, ��� ������ ������ � ����� ���� ��� �����������. 14. ����� �� ������������ �������� ����� ����� ��� ����� ����� � ��������.

� ���� ������� ����� ��������� �������� ���
�����-����, �� ����� ���������� ��� ������ (����� � �������) � �������� � �����. 15. ����� �������� ����� � �����. ��� ����� ������ ���������� � �����, ������������ � ����������� �� �������: � ��� � ���� ����� ���� � �����. 16.

����������� ����� �������� �� �����. ��� ����� ������� �������� ��������� ���������, � ��� ����� - ��������� ���������� ��� ����������. �������� ��������, ���������� ���� ��������� ��������� � ����� (�������� ����������) � �����������.
�������� �������� ����� ���� �������� �����. 17. ����� ������ ���� �� ������� ����� ������ ���������� � ���� �������-������� ��� ������� ��� ����� ������������� �������� ������. 18.

��� ���������� ����� ������� ������� � ���������. ��� ����� ����� ������ ������� � �������, ��������� ����������� ��, �������� ������ ������, � ��������� �������. ������� - �� �������� ���������, ��� �������� � ���������!!! 19. "���������": ����� ������ ������� �� ����� �������, � �������� ��������� � �� �������: ������� �� ����� ���� ������������,
������� �� ��, ��� ������� �������.

��������� ������ �� ���������� �����,
��������� � ��� � ���������� �����,
������� - �� ��� (������ ���� ����-���� ������� � ������) ,
������� ������� ���� ��� �������,
������� ���� �� ����� �� "�������",
� ��� ������� �� ����� �� ���� - ��� ������ ������ � ����� �� "�������",
� ���������, ��� ����
���������
������-�� ������� �� ���� �� "����-������",
������� �� ������� � �������� �������,
������� �� ��, ���� ������� � ��������,
� ��� �� ��, ���� �������� � ������,
������� �� ���� ���������� ������
������� �� ��, ��� �� ������ �� �����!!
20. �������� �������������� ������ �������, � �������� ����� ����� ������� �������!
�� ����� ������������� �������� ������ � ��������� ��� ����� (��������� ����� �����) �� �������: �������_______________________!!!
�� ������� ������� ����� ���������� � ���� ��������� �������������,
� ����� � ����� � ����������� �����
��
���������� � ���� ��� ����� ��������� �����
��������� �������, � ��� ��������,
� ���� ������ ��������� �����������,
�� "�������" ����� �������� �������.

���������� ������� ������ ������!
����, �� ��������� ���� ������!
20. � �������, ����� �������� ������/����� ������
����� ����������, ���������� �����, �������� ������/�����, ��������� ����������������.

������ ������������� ��������� ��������� ������ � ���������� � ������������ �������� ������. ����� ������� ���������� �� �������: ����� ������ (�������) �� ���������,
�������� ������� ��������� ������. ����������� �������� ������ �� ������� ����� �� ������. �������� ������� ����� ������ � ��� ������ � ��� �����������, ���� �� �������������� ��� ������, ������ ����� ������� ��� �� ������������� ����� �� ���� ����. ���������� ����� ����������� �������� ������ �� �������, ��� ������ � ��������, �������� ����� ���� ���� � ��������. ���� ���� �� ������� ������ �������, �� ���� �� ��� �� ��������, �������� ��� ����������, �� ���������, � �� ������� ��� �� �������.

�������� ����������� �������� ������ �� �������, ����� ���� ������������ ��������� �� �����:

1) ������������� ������ � ����� ���������������: ������� ������� ���� ���� ��� ������
������� � ���������� ��� ��������� � ����� ���������. ������� ���� ��������� ����, ����� ��������� ���� ��� ���� �������� ���� �� �������� ���� � �����������, � ��� 4 ������������� � ������ �����. �� � ������� ���� � ������� �����. ����� �����, ����� ��������� ���� ������� ���� ��������� ������ ������ ��������� ��� ������ �������. ����� ��� �������� ����������� � ������ ������� ����) ) ) 2) �������� ������ �� ������� ����� ����������� ��������� ��: -  � ���������� ����� ��������� �� �����, �� ������ ��� �� ���� ���� ������ � ����������!� ��������� �������� � ������� ����� ���������� ������, � ������ ���� �������� ������ �����, � ������ ����� ��� ������� ���������.

��������� ����������� ��� ����������. - ����� ������ �������� � ��� ����� � ���� ��� ��������, ��� �������� � ����������� ���������� ��� �� ��������. �� ��� ���� ���������, ����� �� ������� �������. �������� ������ ������ �� �������: ��� ������, � ������ � ������!� �������� ���� ������� � ������. ����� ���� ��� �������: �� ������ ����� �� ����!
��� ��� ��������� �������� �����!� -  ��� �������� ������� ����� ��������� ��������, ���� ������� ��������� � ������� ������� ������ � �������� � ������� �������. ��������� �������� �������, ����� ������� ������ � ���������, ����� �� ������ ������� �� � �������.

����� � ������� ����� ������� ��������, ���� ��������� �� � �������, ����� �� ������� �� ��������� �� ������� (� �� ����� ���� �� ������ � ����) . - � �������� �������� ����� ������������ ����� �������, ������� ���������� ���� ��� ��������, ���� ������� ������� � ������ � ���� ���������� ������� ������. ������ ����� �������� ��������, � ���������� ����� ������� � ��� �� �� ��� ������ ������� �������, � ��� ������� ������ ����� � �������� ������. - ���� �� ������� ��� ������� ���������� ������ ������, ��������, ����� ���������� ������ ��� ��� ��� �� �������, �� ������ ������� ��������������� ����� ������� �� �������� ������ � �������� �� ��������, ����� ����������� ������� ��� ���� ����� � ����� ���������� ������. - �������� ����������.

� ������ ������� ������� ������� ������� ��������, ����� ������ �����, ��� �� ����� �������� �������� � �������������� � �� ���������� ����������. - ������� ������ ���������. �� ������ ��������� � ����� ������� ��������� ������� � ������ �� ����������, ��� ����� ������� ��������� ���������� � ��������� ������� ��������. - �������� ������ �� ������� ����� ��������� �� � �����.

� �������� ���� ��� ����� ���������� ������ �������. ���������� ��� �� ������� �������� ����� ������ � ����. - ����� �������� ����� ������ � ��������. � ���������� �������� ���������� ��������� ������ � ��������� ��� ������� ��������.

���� ��� ��� ������ ������� ������ ����� �������� ������� �������� ������ (������ 10� ������ ����������� �����) ���������� � ���������� ��������� ��������� ����� ��������� ��� ��������� ������ � ������� � ���������������. - ������������ �� ������� ����� ���������������� �������. ������� �������, � ������ ��� ������ ��������, �������� � �������� � ���������� �������� ���� �� ������������, ��� ���������� ����� ��������� ���������� ������. - ���� ����������� ����� ������� ������-������� ��� ��������, ������ ������� �������� �������.

��������� ������������� ������, ��������� ������� ����, ������ ������� ������ �������, ���������� ���������� ���������, �� ����� �������� ������ ������, ������������ ��������� � �������, � ��� ��� ������������ ������� �����! - ����� ������� ����������� �������� �� �����. � ����� � ���� ��������� ������� � ������� � ��� �����. - ������ �� ������� ����� �������� � ������� ��������.

�������� ����� � ��� �������� �������� ������ ��� ������� ���� ������, � �� ��������� ������� �������. - ����� ������ �������  - ��� �����, � ���� � ��� ����� �������� ���������� ������� ��������� ��������, �� ��� ������ ����� ����� ��������� ��������. ����� ����� ���� � ���������� � �� ����������.

��� ����� ���� ����� �������� ����� � ������������ � �����, � ���������� �����. -  ����� ������� �� ��� ������ � ���������, ������ �� ��������� �������� � �������� ������� ��� �������. �������� � ���������� ������� �����. - � ���������� �������� ������ ������� ��� ��������� ����� � ��������� ���������� ��������.

�������� ����� �� ����� �� ������������� ������ � ����. - �������� ����� ��������� �����. ������ ������� �������� ������� � ������ ������. ����� ������� ���� �� ������������� ������� ������� ��������.

�������� ������� �������� �����, � ���� ��� �� ������� ������ ���� ����� � � ������� � ��� ������. - � ���������� ������� ����� �������� �������� ���� ������� �������� � �������������� ����� �� ��� ��������, � ������ ��) ) � ��������� ������ �� ����-����. - � ���������� �������� ����� �������� ��� ������� � ���������� �����. ����� ����� �������� � ������� �����.

� �������� ����������� ���� �
�����. - ������� ���� �� �����, ������� ����� �� ���������  ��������  ���� �������� �� ���� ��������������  ������ �������� 2 �� 2 �����, ����� ������� ������ ������ � ��������. ������ ����� ������� ���� � ����� ��������� ���, ���� ���������� �������� ��� �����. ����������� �������, ���������� � ��������. ������� �� �������� ����� ���������� �����-�������, ������� ������� ������� � ��������� �����������.

����� ����� ������� ��������, ����� ������� ���������� ���� ����� ��������� ������������ ������. - �������� �������� ����. ������ �������� ������� ����������� ����. �� ������ �� ������� �������� ������, ��������� �� ������� ��� �������  ����� ��� �� ������ ��������� ���� ����������. ������������ ������� � ���������� ������� � ������������� �������� ����� �����. - ����������� �������� ������ �� ������� ����� � ���������. ��������  �� ����� �������, � ���� ������, ������, �����, �������.

����� ������� ������ ������ �������� ��� ��� ��� ������� ��� ������, �� ��� ����� �������� ������������. - ������� ������������ ��������� ��� ������� ���������� ����. ������ � ������� �� ��������. - ���� �������� ������ ��������� �� ������, �� �� � ��� �����, �� ����������.

�������� ��� �������� ������� � ����� ����� �������, ����� ��������� ������� ����� ������������ ��������. ���� �� ������� ����� ������������ �� ����� ���� �������, ������, ���� ����� �������� ��� ��� - ��� ��� �������, � ��� - �������� �������� ���������� ������� . ������ �������: �������, �����, ����������� ��� �����, � ����������
�����, ����� ��� ������ ������� ����: �������� ���, ������ ����������, ������ ��� ���������.

����� �������� �� ��������� ���� ������ �������� ������� � ��������� � ������ ������. ����� �������� � �������� ���������. ��� ����� ��� �������� ��������� ������� � ����������� ����� ������.

��� �� �� ����� ��� �������, ����� � �����������, ��� ��� ����������� ����������� � ������ ������� ���� ���������� ��������� �����, �� �� �������� ��� �� ������ ���������� �������, ������� ����� ��� ����� ��� ������ ������� ����.� 3)  �������� ����������� �������� ������ �� ������� ����� ������� �� �������� ����� �������. - �������� ������. ������ ������������ ������ ��� ������, ����� ����� ����� ���������������.

�������� ��� ���������, �� ����� �������� ������ �������, �� �������� ������ ������ ���������� ������. �������� ������ ����� �������� ������� ���������. ������ ������: ������� � ����� ����� ������ ������� 3 ����: 1.��������� ����, �������� ������� �����������. 2. ��������� ���, �������� ������ ��� ���� � ��������� ����. 3. �������� ������, �������� �������� ������. ������ ������: ��������� ������ � �������� � �������� � ������ �������� �������, ����� �������� �� �����, � ��������� ���������� ��������� ����� ������ ����, � ��� ����� ��������� �������� �� �������� ������. - �������� � �������� �� �����.  �������� ������� ����� ������ � ���������� ��������, ������ ������� �������� �������.  - �� �������� ����� ����� ������� ��������, � �������� ����� �����. ��� ������� ����� �� ����� �� ������� ��������� � ��������� ���� ������.

����������� ������? �������������� �� ���������� �� ���� ����� � �� ������� ������� � ��������� �������� ���������� ������. �������� ������� �� ������� ���������� ������������ �����������. ��� ������� �� ������ ������� �������, ����� �� ����� ������ �� ������� �����.

� ������� ��� ������� �� �������, � ��������.

�� ��� ���� ��� �� �� ������ ��������:

������ ������� ����������� ������� ������� ������, ��� ���� ��� ����������. ���� � ������ ������� ���� ������ �������� �������� �� �������������� ��������, � ��� ����� �� �� ����������. ���� �� �� ������������ ������� ����������� �� �������, �� ������� �����, ����� ��������� ����������, �� ��������. ��� ����� ��� �������� ������������ ������� ��� �������� ���� ��������������.

���� ������ ������ � ��������, ������ ��� �� ������. � ��� ������������ � ������� ������� ������ ��������� ������� ���������.

��������� ����

��������� ���������� ������������ ��������, ��� ����� ����� ������ �������� ������� ��������. ����� ������� ����������� ������� ������ � �����������, ����� ���� ���� ������ � ���.

� �������, ���� �� ������ �������� ����������� �������, �� ����� �� ������ �������� ���������� ����� �������. ������ ����� ������� �������� ������, �� ������ ������ ������� �����, ��������� �� � ���������� ������ � �������� �� ��� �100% ���������.

���� ����������� �������, �� �������� ������� ����� � ���������, ��� ��� �������� ������� � ����. ���� ���� �� ����� ����� ��� ������� ���������, � ���� ������ ����� �����.

�����������, ����� �������� ������������ �������� ������� �����, ��� ������� �������� �������� �� �������. ��� �� ���� �� ������ �������� ������, �� �� ������ ������� �� � ���� ������, ������ �������� ����� ������� �� �������.

����� ��� ��� �������� �������, ����� ��������� �������� ������������. ����������� ��� ����� � ���������, ������� ������ �������� ������, ��������� ��� � ��������� ����.

���� ����� ������� ����� ������ � ����� �� ��� ������ ���������, ����� ��� ����� � �����, �� ��� ������ ����������� ��� ����� ��������� �����. ����� ������ � �������� ����������� ��������� �������� ������� � ��������� ��������������� ������������.

������ ���������, ��������������, ����� ����� ������, ������ ����, ����������, ��� ��������. ����� ��������� ������� ����� ������������� ��������, � ������������ �������� �������� ��������� ��� �����. ������ �� ������� ���������� ������� ��� ���������� ����.

���� ������ ��� ���������� �������������� �������. ������, � ����� ���������� �������� ��������� ������, � ������� ����������� ��������������� ����������, ���� ��� ������� ����������� ���� �����, �� ������� ����� ������������� ���� �����������.

����������, ���������� �������� ������������� ������ �� �����������, ������ ������� ������������ � ���, ��� � ������ ������������ �� ������. ��� �������� ��� ������� ��� ������.

�� ����� �������� ���������, ��������� ������ � ��������, � ������� ������, ��� ��� ��� ������ ����������. ���������� ������������ � �������� ������� ������ � ����, � �� �������, ��� ����� �� ��������� ����������� ����������� ���� ������.

������������ ������������ �� ������� � ��������� �����

����� � ��������

�������� ����� �������� ������������ ���������� ������, ���������� ����������� �� ������� ��������������� ��������. ������� �� ������, ���� �� ������ ����������� ������� �����������, ������������ � �������, ����� �� ��� ��� ����� � ����������� ����������� ���� �������.

����� �������, �� �������� ��� �������� ���������, � ���� �������� ������������ ������� ������� �������. � ��� ��� ���� �� ���� �������� �������� ������� �����������.

���� �� �������� ������� ������� �� ������� �������, ��� ��� ������ ����������� ������, �� �� ��������, ��� ���� �������������� �� ����� �������� ������� ����������. ����� ����, �������� ������������ ��� ������� ������������� ��� ���������� ������, �������, ����� �� ������� ����������� ����� �������, ����� ������������ � � ���, ����� �� ���� � ���������. ���� ���� ��, ��� �� ��� �� �������, ����� �������, ������ ������� ����������.

���� ����� �������� � �������� �������������

���� �� ������ ����������� ���������� �����������, �� ��������� ��� �� ������� ���������� ��������. �� ����� ������������ ������� � ���� ����������� ������������ ��������. ����� ������ �������������� ����� ��������. �������, �� ������ ������� ��������� ��������� ������, ������ �� ����� �������������. ������� �� ����� ������ ������ ����� � �������� ����������� �������, ��� ��� � ���� ��������� ������� ����� ������� �� ��������� � ����. ������� ��� ����� ��������� ������� � �������� ����, ������� ����� ������� ���� ���������� ������. ���� � ��� ��� ����, �� ������ ��������� �������� ��������, ��� ������� ��� ����� ����, ������� ����� �������������� � �������� ���� �� �� ��������������. ������ �� ����� � ����� ������ ������ ���� �������� ������������, ������� �������� ��� ������, ��� � �����������. ���� ������� ��� ����� �������� �������, ������� ������������ ������ � ���� ����� � ����� ����� �������. ���� ������� �� ������� �� �����,-�������� � ��������� ��������� ������,
� ��� ��� ������, ������� �� ����,
��� ������ ������ �� ������ ��������.
� ��������� �� ����������� ������
���� �������, ����� ���� ��� �������������!
������� ��� ������������,
����� � ������� ������� �������,
���� �� ��� ���� ����� �������,
��������� �� ������� ������, ������,
�� ��� ������ ���������� �������.
��� ��� ������? � �� ���������!
�� ��� �� ������, � - ��,
��� �� ���������� �����!
������, ��� �������, ����� ������,
� ����� �������� ���-�� ������!
����� �� ��� ���������� �� ����,
����� ������� � ����� ����������!
���� ������ � ����������� � �������,
���� ������ � ������� ���� �����,
����� � ��� � ��������� ������������
�������������� �������!
������ ����� � ������� ���������.
������� �� ������� ��� �������,
� � �������� ������������ ����!
� �������, ���� �� ��������,
��� ����� � ���� ��������!
�������, ��� �� ������Поздравление на свадьбу с пупсиками

Поздравление на свадьбу с пупсиками

Поздравление на свадьбу с пупсиками

Поздравление на свадьбу с пупсиками

Поздравление на свадьбу с пупсиками

Поздравление на свадьбу с пупсиками

Поздравление на свадьбу с пупсиками

Поздравление на свадьбу с пупсиками

Поздравление на свадьбу с пупсиками

Поздравление на свадьбу с пупсиками

Поздравление на свадьбу с пупсиками

Поздравление на свадьбу с пупсиками